Autonomia życia rodzinnego w kontekście prawnym - zaproszenie na konferencję

„Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” to tytuł konferencji, która odbędzie się 16 lutego 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczy konferencji rozmawiać będą o środkach prawnych oddziaływania organów władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, a konieczności respektowania konstytucyjnej gwarancji ochrony życia rodzinnego poręczonej w art. 47 Konstytucji RP.

Tematyka wykładów obejmuje m.in. problematykę:

- relacji autonomii rodziny a realizacji środków prawnych w toku postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach małżeńskich i rodzinnych;

- funkcjonowania instytucji, które w zakresie swoich zadań podejmują działania istotne z punktu widzenia prawa do ochrony życia rodzinnego (np. Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie);

- prawodawstwa polskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowania instytucji mających na celu zwalczanie przemocy w rodzinie (zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, policja);

- sposobu zabezpieczenia praw rodziców w przypadkach odbierania dzieci z rodziny w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

Osoby chcące wziąć udział w konferencji, proszone są o rejestrację poprzez stronę internetową autonomiarodziny.ordoiuris.pl do dnia 12 lutego 2018 r. Po tym treminie prosimy o kontakt na adres: konferencja@ordoiuris.pl.

Organizatorem jest Katedra Socjologii Prawa Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Patronat nad konferencją objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Czytaj program

Czytaj zaproszenie  

zobacz plakat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry