Konferencja nt. Konwencji o zwalczaniu przemocy w rodzinie

Konferencja pt. "Praktyczne aspekty obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" odbędzie się 15 października w Warszawie. Na debatę zaprasza Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA oraz Komisją ds. Edukacji Prawnej przy NRA. 

Konferencja odbędzie się w godzinach 9-15. Weźmie w niej udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, a słowo wstępne wygłosi adw. Katarzyna Gajowniczek–Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA.
Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszym dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich mówić będzie o „Przemocy wobec kobiet jako przejawie dyskryminacji ze względu na płeć – perspektywa Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu ds. równego traktowania". Z kolei dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wygłosi prelekcję „Konwencja stambulska na tle standardów międzynarodowych". Temat „Prowadzenie postępowań w sprawach zgwałcenia a standardy z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” podejmie adw. Artur Pietryka, Współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA. Na koniec Krzysztof Gajewski, generalny inspektor, Komendant Główny Policji przedstawi zagadnienie „Obowiązywanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w praktyce działalności Policji”

W drugim panelu zaplanowano następujące prelekcje: „Ratio legis wprowadzenia do polskiego systemu prawnego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – Monika Płatek, profesor nadzwyczajny ze specjalnością kryminologii i prawa karnego wykonawczego; „Środki ochrony ofiar przemocy domowej w świetle zapisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; "Doświadczenia zawodowe kuratora rodzinnego w relacji z ofiarami i sprawcami przemocy domowej” – Katarzyna Wojda, kurator zawodowy, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Warszawa–Ursynów; „Kontrowersje zagadnienia opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy domowej w oparciu o zapisy Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – Grzegorz Wrona, adwokat, konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; „Pomoc ofiarom przemocy domowej – dotychczasowa praktyka i wyzwania na przyszłość” – Dorota Orłowska, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga–Północ.

Potwierdzenie udziału w konferencji należy wysłać do 12 października 2015 r., wyłącznie e-mailem na adres: dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników konferencji).

Udział w szkoleniu zapewnia uczestnikom uzyskanie 5 punktów z zakresu obowiązku doskonalenia zawodowego (adwokaci, radcy prawni).

Konferencja będzie miała miejsce w sali im. Henryka Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Alejach  Ujazdowskich 49 w Warszawie. 

(zobacz szczegółowy program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski