Konferencja nt. kryzysu sądownictwa konstytucyjnego 3 marca

Konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” odbędzie się 3 marca br. w Katowicach. Wśród prelegentów będą m.in. adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. 

Konferencja adresowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy, wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Program konferencji:

9.30 – otwarcie: Dziekan WPiA, przedstawiciele współorganizatorów

10.00-11.30 Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?

Dopuszczalność i zakres samodzielnej kontroli konstytucyjności przez sędziów była przedmiotem debaty toczącej się w Polsce przez dwie ubiegłe dekady. Celem panelu jest spojrzenie na jej wynik i ukształtowaną wraz z nią praktykę sądową z perspektywy obecnych warunków ustrojowo-prawnych. Ma to służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie rozproszoną kontrolę konstytucyjności należy – na gruncie obowiązującej Konstytucji oraz przepisów innych aktów normatywnych – uznać za co do zasady dopuszczalną i w jakim stopniu na stanowisko dotyczące takiej dopuszczalności może i powinna mieć wpływ sytuacja, w jakiej znalazł się aktualnie Trybunał Konstytucyjny.

Moderator: prof., r.pr. Wojciech Popiołek (WPiA UŚ)

Paneliści:

SSN, prof. Małgorzata Gersdorf (SN, WPiA UW),

prof., sędzia Marek Safjan (TSUE, TK, WPiA UW)

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.15 Problem sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Działania, jakich przedmiotem w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy stał się Trybunał Konstytucyjny zrodziły wiele wątpliwości prawnych dotyczących legalności jego obecnego składu oraz wewnętrznej organizacji. Celem panelu jest podsumowanie tych wątpliwości oraz toczącej się wokół nich dyskusji i sformułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do statusu poszczególnych osób działających w Trybunale w świetle norm konstytucyjnych i ustawowych, a także skutków prawnych jakie mogą z tego wynikać dla oceny podejmowanych przez nie czynności.

Moderator: prof. UŚ, r.pr. Tomasz Pietrzykowski (WPiA UŚ)

Paneliści:

prof. UW, r.pr. Marcin Matczak (WPIA UW)

dr Ryszard Balicki (WPAiE UWr)

13.15-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.30 Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca

Przepis art. 190 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Przepis ten – podobnie jak wszelkie inne, podlegać musi wykładni, a ustalenie jego właściwego znaczenia i zakresu wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich relewantnych racji i argumentów interpretacyjnych. Należy do nich zawarte w ustawie regulującej działalność Trybunału Konstytucyjnego odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Celem panelu jest przedyskutowanie normatywnego znacznie tego odesłania dla interpretacji art. 190 Konstytucji. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie czy i w jakim zakresie sędziowie posiadają kompetencję do oceny ewentualnych wad, jakimi dotknięte mogą być czynności Trybunału oraz skutków prawnych, jakie mogą one wywierać na istnienie, charakter prawny i moc wiążącą takich czynności.

Moderator: SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)

Paneliści:

SSN, prof. Tadeusz Ereciński (SN, WPIA UW),

SSN, prof. Karol Weitz (SN, WPiA UW)

 

15.30-15.45 przerwa kawowa

15.45-17.15 Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a sytuacja prawna obywatela

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, w szczególności w przypadkach, gdy polega ona na kontroli prawidłowości, charakteru prawnego oraz mocy wiążącej czynności orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, może w istotnym stopniu negatywnie odbijać się na wartościach pewności i przewidywalności prawa, a także zaufania obywatela do państwa i działalności jego organów. Celem panelu jest dyskusja poświęcona kompetencji sądów w odniesieniu do kwestii oceny konstytucyjności prawa z perspektywy obywatela, współczesnych standardów ochrony jego praw i wolności oraz poszanowania jego uzasadnionych oczekiwań wobec organów stosowania prawa.

Moderator: dr hab. adw. Jacek Barcik (WPiA UŚ)

Paneliści:

prof. sędzia Ewa Łętowska (INP PAN, TK, NSA)

prof. adw. Piotr Kardas (WPiA UJ, NRA),

prof. adw. Maciej Gutowski (WPiA UAM, NRA)

 

17.15-17.30 podsumowanie i zamknięcie konferencji

 - prof. Jerzy Zajadło (WPiA UG)

 

Organizatorami konferencji są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji pod adresem: sedziowie.konstytucja@gmail.com.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

W razie wszelkich pytań organizacyjnych kontakt z dr hab. adw. Jackiem Barcikiem (email: sedziowie.konstytucja@gmail.com; tel.: 503632118), który z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ koordynuje prace przygotowawcze związane z konferencją.

Z powodu dużego zainteresowania udziałem w konferencji nastąpiła zmiana miejsca. Konferencja odbędzie się w sali koncertowej katowice miasto ogrodów – instytucja kultury im. K. Bochenek (dawne: górnośląskie centrum kultury), Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/