Kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano na piątek 25.09.2020 r. w godz. 12.00-14.30.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie:


Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne online, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 adwokatów i radców prawnych. Zgłoszenia będą uwzględniane według kolejności wpływu, przy założeniu, że każdy uczestnik będzie pochodził z innej izby oraz przy uwzględnieniu możliwości dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione, jeżeli nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników.

Zgłoszenia – adwokaci zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do piątku 18.09.2020 r. do adw. Anny Mazurczak pełniącej funkcję Info-point programu HELP przy NRA: anna.mazurczak@adwokatura.pl.

W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, reprezentowana izba adwokacka, kontakt mailowy i telefoniczny, doświadczenie zawodowe związane z tematem kursu, możliwość rozpowszechnienia wiedzy zdobytej podczas kursu, oczekiwania wobec kursu.

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski