O postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Ogólnopolska konferencja na temat wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego, udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych, odbyła się 15 maja w Szczecinie.

Współorganizatorem konferencji była Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA.

Na zaproszenie organizatora do Szczecina przybyli wyjątkowi goście, m.in. specjaliści od prawa konstytucyjnego i administracyjnego: adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i jego prezes w latach 2006-2008, prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Grzegorz Jankowski, sędzia NSA i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Milena Szuchnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej.

W pierwszej części konferencji pani Milena Szuchnik przedstawiła genezę powstania komisji i aktualne dane dotyczące prac komisji w skali kraju. Zwróciła uwagę na konieczność przemyślenia szczegółowych rozwiązań prawnych, które utrudniają codzienną pracę komisji, podnosząc, że rozważane są zmiany w obowiązujących przepisach.   

Następnie adw. Jacek Trela zrelacjonował w swoim przemówieniu rolę adwokatów i radców prawnych w pracach komisji, podkreślając, że ich udział w tej nietypowej procedurze rozstrzygania sporów medycznych stanowi novum ustawowe i jednocześnie przejaw działalności publicznej obydwu prawniczych samorządów. Skierowanie do prac w komisji adwokatów i radców prawnych to potwierdzenie solidności i rzetelności członków obydwu samorządów prawniczych, których kompetencje przekonują ustawodawcę do przekazywania im ważnych zadań publicznych, do tej pory zastrzeżonych dla sądów lub organów administracji.

Prawa i obowiązki stron w postępowaniu przed komisją a gwarancje konstytucyjne stanowiły temat wystąpienia sędziego Jerzego Stępnia, który w obecnych regulacjach nie dostrzegł wątpliwości natury konstytucyjnej. Uznał on, że zakres przekazanych spraw, ograniczonych dodatkowo maksymalną kwotą odszkodowania, w połączeniu z profesjonalizmem środowisk biorących udział w pracach komisji gwarantuje jego zdaniem wysoki poziom merytoryczny orzekania komisji.

Duża część pacjentów zwraca uwagę na niemożność zasądzania przez komisje zadośćuczynień. Samo orzeczenie o zdarzeniu medycznym jest dla większości pacjentów rozwiązaniem niedoskonałym, nie dającym pełnej satysfakcji. Czy istnieją możliwości prawne ustawowego rozszerzenia uprawnień wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w kontekście art. 45 ust. 1 Konstytucji RP – ten temat był przedmiotem wystąpienia prof. Mirosława Wyrzykowskiego, który dokonując wykładni przepisów Konstytucji RP dostrzegł takie możliwości i zachęcał członków komisji do propagowania zmian, które podążałyby w tym pożądanym społecznie kierunku.   

Pan Grzegorz Jankowski odniósł się z kolei w swoim przemówieniu do charakteru prawnego postępowania przed komisją w kontekście procedury administracyjnej i ochrony danych osobowych. Jego zdaniem orzeczenia wojewódzkich komisji zawierają tak wiele danych wrażliwych, że ich udostępnianie osobom trzecim powinno być w szczególny sposób chronione, co znajduje swój wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.  

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem gości specjalnych i przedstawicieli wojewódzkich komisji z całego kraju na tematy wywołane przez prelegentów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski