Projekt NETPRALAT: nabór adwokatów prowadzących sprawy karne

Rozpoczyna się nabór na szkolenie w Maastricht w ramach NETPRALAT – międzynarodowego projektu dla adwokatów prowadzących sprawy karne. Szkolenie odbędzie się w dniach 8-10 maja 2019 r.

Jesteś adwokatką/adwokatem i prowadzisz sprawy z zakresu prawa karnego? Interesujesz się prawami osób zatrzymanych i standardami praw człowieka w postępowaniu karnym? Masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i gotowość do prowadzenia szkoleń praktycznych dla prawników? Biegle władasz językiem angielskim i chcesz współtworzyć europejską platformę prawników-karnistów?

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze na szkolenie “Train the Trainer — training course for criminal defence advocates” organizowanego w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem (zobacz link)

Szkolenie odbędzie się w Maastricht w dniach 8-10 maja 2019 r. Udział szkoleniu jest nieodpłatny (organizatorzy projektu pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia). Termin na przesyłanie zgłoszeń: 8 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia w formie formularza aplikacyjnego (pobierz formularz) należy przesłać na adres: dyrektor@nra.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z adw. Agatą Stajer - koordynatorką projektu (agata.stajer@gmail.com).

Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training) jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Naczelna Rada Adwokacka realizuje ww. projekt wraz z partnerami z Holandii - Uniwersytet Maastricht, Hiszpanii - Catalan Bar Council oraz IRIDIA Centre per la defensa dels drets humans, Litwy - Lithuanian Human Rights Monitoring Institute oraz Luksemburga - European Legal Interpreters and Translators Association – EULITA. Merytoryczną stroną projektu z ramienia NRA zajmuje się Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Więcej o projekcie na stronie: https://www.netpralat.eu/ oraz poniżej:

Cele Projektu:

podnoszenie wiedzy w zakresie dyrektyw europejskich w przedmiocie ochrony praw osób podejrzanych i oskarżonych (tzw. ROAD MAP Directives)

Dyrektywa 2010/64/EU - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym;
Dyrektywa 2012/13/EU  - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym
Dyrektywa 2013/48/EU - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności;
Dyrektywa EU 2016/343 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym;
Dyrektywa (EU) 2016/800 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym;
Dyrektywa 2016/1919 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.

  • przyczynianie się do efektywnej implementacji Road Map Directives;
  • europejska wymiana doświadczeń w zakresie unormowań i praktyki dot. postępowań przygotowawczych;
  • doskonalenie umiejętności praktycznych adwokatów/ek w postępowaniu karnym;
  • stworzenie międzynarodowej sieci prawniczek/ów prowadzących sprawy karne
  • przeprowadzenie szkoleń międzynarodowych i krajowych dla adwokatek/ów w zakresie praktycznych aspektów procedury karnej oraz umiejętności psychospołecznych.

Elementy projektu NETPRALAT:

Materiały szkoleniowe - stworzenie materiałów szkoleniowych w języku polskim i dostosowanych do polskiego porządku prawnego w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych, które będą ogólnodostępne i będą mogły być wykorzystywane we wszystkich okręgowych radach adwokackich po zakończeniu projektu;

Międzynarodowe szkolenia dla adwokatów - projekt przewiduje finansowanie udziału 9 adwokatów praktykujących w Polsce w szkoleniu dla prawników-trenerów w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych w następujących terminach:

szkolenie w Maastricht - 8-10 maja 2019 r.;

szkolenie w Wilnie 10-12 czerwca 2019 r.;

szkolenie w Barcelonie - 9-11 lipca 2019 r.;

Krajowe szkolenia dla adwokatów - przeprowadzenie dwóch szkoleń dla łącznej liczby 24 adwokatek/ów w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych przeprowadzone przez osoby biorące udział w szkoleniach międzynarodowych w okresie marzec-maj 2020;

Koordynacja współpracy polskich ekspertów prawa karnego w zakresie prawa do obrony i stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, potrzeb i rozwiązań dla podniesienia praktycznych umiejętności członków i członkiń adwokatury;

Współtworzenie międzynarodowej platformy eksperckiej w zakresie prawa karnego przez osoby praktykujące w dziedzinie prawa karnego w Polsce

Współtworzenie europejskiej sieci prawniczeków - multiplikatorów praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry