VI Zawodowe Szkolenie na mediatorów w październiku

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na  VI Zawodowe Szkolenie adwokatów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora. Odbędzie się ono 27-29 października w Warszawie. 

Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 przez wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu trenera z Polski.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych.  Zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski. Liczba ta z powodów organizacyjnych nie będzie ulegać zwiększeniu. Grupa uczestniczących w szkoleniu adwokatów ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować profesjonalny wysoki poziom przeszkolenia. Pozostało już tylko kilka ostatnich miejsc. 

Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego” oraz wysłania go e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl 

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub delegujące ich Rady. Opłata rejestracyjna wynosi 1 900 zł (brutto).

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za VI Szkolenie Zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 27-29.10.2017 r. za  (imię, nazwisko uczestnika)”. Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty obiadów i przerw na kawę, herbatę przewidzianych programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne.

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników po dokonaniu opłaty rejestracyjnej zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów ostatniego dnia zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je terminowo na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl mogą przystąpić do drugiej części szkolenia.

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski