Zaproszenie do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”

Do 18 października do godziny 12.00 można wysyłać zgłoszenia do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”, organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Szkolenie będzie trwało od 20 października do 31 grudnia 2022 r., w przeważającej części zdalnie.

Kurs „Azyl i prawa człowieka” skierowany jest do adwokatów i radców prawnych. Potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie zostaną przesłane 18 października. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, weźmie w nim udział 50 uczestników. Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Językiem roboczym kursu będzie język polski, natomiast językiem spotkania wstępnego – język angielski.

Link do rejestracji na kurs: https://forms.gle/nE6heb3kbRkLk2fJ8

Kto może wziąć udział w kursie „Azyl i prawa człowieka”

W kursie będą mogły wziąć udział osoby, które zadeklarują możliwość udziału w spotkaniu wstępnym 20 października 2022 r. w godzinach 10.00–16.00 w Warszawie. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest również minimalna znajomość języka angielskiego, która pozwoli na zrozumienie prezentacji w języku angielskim podczas spotkania wstępnego (uczestnicy przedstawiać się będą w języku polskim). Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Koszt kursu pokrywa Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Zakres problematyki poruszanej podczas kursu „Azyl i prawa człowieka”

Kurs „Azyl i prawa człowieka” obejmuje w interaktywny sposób kluczowe pojęcia, ramy międzynarodowe i europejskie (ONZ, RE i UE) związane z azylem oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Kurs został przygotowany w oparciu o Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego azylu, granic i imigracji, opracowany wspólnie przez Agencję Praw Podstawowych UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Wśród tematów przedstawianych podczas szkolenia będą standardy praw człowieka, formy mechanizmów odwoławczych oraz zadośćuczynienia, zasada non-refoulement, prawa do życia i humanitaryzmu, a także zakaz złego traktowania. Ponadto podczas spotkań zostaną poruszone zagadnienia związane ze standardami zatrzymania i przyjęcia, poszanowaniem życia rodzinnego i azylu czy środkami zaradczymi, czyli głównymi zasadami, gwarancjami proceduralnymi i non-refoulement, gwarancjami proceduralnymi związanymi z wydaleniem zbiorowym.

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów.

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski