Zaproszenie na kurs o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej


Naczelna Rada Adwokacka wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat standardów w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szkolenie odbywać się będzie w większości on-line w terminie od 8 grudnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Kurs jest skierowany do adwokatów i radców prawnych, zgłoszenia należy przesyłać do 21 listopada.

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Takie spotkanie zaplanowane jest na 8 grudnia br., w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wykład wprowadzający podczas tego spotkania wygłosi zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, dr Sylwia Spurek, oraz adw. Grzegorz Wrona.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs, pt. „Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa”, koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtujące standardy w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. W szczególności kurs omawia postanowienia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Składa się z modułów:

  1. zrozumienie zjawiska przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  2. międzynarodowe i europejskie ramy prawne,
  3. pokonywanie barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości,
  4. postępowanie karne I – postępowanie przygotowawcze,
  5. postępowanie karne II – postępowanie sądowe,
  6. postępowanie cywilne,
  7. alternatywne metody rozwiązywania sporów.

 

Koszt kursu pokrywa Rada Europy, NRA i KRRP. Uczestnicy ponoszą wyłącznie ewentualne koszty podróży do Warszawy i jednego noclegu w celu udziału w spotkaniu wstępnym.

Tutorką kursu jest adw. Anna Mazurczak – członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowana trenerka Programu HELP Rady Europy, info-point Rady Europy dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się m.in. w dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy wobec kobiet. W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, a także Sekretarza Grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest współautorką raportu Rzecznika „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i z niepełnosprawnościami”. Prowadziła zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego i praw kobiet na Uniwersytecie SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką oraz jest członkinią zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 21 listopada 2018 r. na adres anna.mazurczak@adwokatura.pl. W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, reprezentowana izba adwokacka, kontakt mailowy i telefoniczny, doświadczenie w sprawach przemocy wobec kobiet lub przemocy domowej, oczekiwania wobec kursu.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radców prawnych i 19 adwokatów. Zgłoszenia będą uwzględniane według kolejności wpływu, przy założeniu, że każdy uczestnik będzie pochodził z innej izby. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione, jeżeli do dnia 21 listopada nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników.

Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: 24 listopada 2018 r. Język roboczy: polski.

Pytania proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, anna.mazurczak@adwokatura.pl

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry