75-lecie adw. prof. Andrzeja Kubasa

Jubileusz adw. prof. dr. hab. Andrzeja Kubasa odbył się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W uroczystości, która odbyła się 15 kwietnia udział wzięli rodzina, przyjaciele, współpracownicy i uczniowie, a także przedstawiciele Adwokatury, w tym adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Prawa i Administracji UJ.

W trakcie uroczystości, prowadzonej przez prodziekan ds. studiów administracyjnych WPiA UJ prof. dr hab. Dorotę Malec, podkreślano naukowe zasługi Profesora Andrzeja Kubasa, a także jego osiągnięcia jako adwokata. Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, złożył Jubilatowi życzenia w imieniu całej społeczności akademickiej i przekazał miniaturową replikę berła rektorskiego. Laudację na cześć Jubilata wygłosił prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ i Prodziekan WPiA UJ ds. Współpracy Międzynarodowej, który podkreślał między innymi doskonały warsztat naukowy Profesora oraz jego szeroką działalność społeczną i samorządową w organach adwokatury.

W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział liczni goście, wśród których znaleźli się m.in. adw. Jacek Trela – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Paweł Gieras – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Krzysztof Kostański – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Czesław Jaworski – redaktor naczelny czasopisma „Palestra”, przedstawiciele akademickich środowisk naukowych z całej Polski, członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele palestry i notariatu, a także rodzina, przyjaciele, uczniowie i współpracownicy Profesora Andrzeja Kubasa. Adw. Jacek Trela w swoim wystąpieniu podkreślał liczne zasługi Jubilata dla polskiej adwokatury, w szczególności zaangażowanie w walkę o poszanowanie tajemnicy adwokackiej.

Podczas uroczystości Jubilatowi wręczona została księga jubileuszowa „Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi” pod redakcją adw. dr Barbary Jelonek-Jarco, adw. Rafała Kosa i adw. dr Julity Zawadzkiej, opublikowana przez wydawnictwo C.H. Beck. W księdze zamieszczone zostały rozprawy przygotowane przez najwybitniejszych polskich cywilistów i praktyków prawa, przyjaciół, współpracowników oraz uczniów Profesora Andrzeja Kubasa.

Adw. prof. Andrzej Kubas przekazał do NRA podziękowania za udział w jubileuszu. – Uniwersytet Jagielloński to moja Alma Mater, stamtąd wyszedłem, jestem z tego dumny i wiele mojej Uczelni zawdzięczam, ale to adwokatura i adwokacki samorząd były i w pewnym stopniu jeszcze są moją pasją i moim żywiołem. W tej roli czułem się i czuję najlepiej, w adwokaturze i w jej samorządzie spędziłem spory kawał życia, ten najlepszy.    

Adwokat Andrzej Kubas jest profesorem Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Cywilnego (w latach 2004-2007 był jej kierownikiem). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest senior partnerem w krakowskiej kancelarii adwokackiej Kubas, Kos, Gałkowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz transgranicznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zarówno Pan Mecenas jak i kancelaria byli wielokrotnie wyróżniani przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwa jako liderzy w tych dziedzinach. Wysokie miejsca kancelaria zajmowała w rankingach Rzeczpospolitej czy Forbesa. Od lat rekomendowany przez  Chambers and Partners w zakresie Dispute Resolution.

W roku 1966 zdał egzamin sędziowski. Trzy lata później obronił doktorat i przepisał się do adwokatury. Praktykować w zawodzie zaczął w roku 1979. Od 1964 pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1976 uzyskał habilitację, a od 2003 roku jest profesorem prawa cywilnego na UJ.

Od 30 lat angażuje się w pracę samorządu adwokackiego. Był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej (1998-2004) oraz wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (1986-1989) wcześniej pełnił również funkcję rzecznika dyscyplinarnego ORA w Krakowie. Reprezentował polską Adwokaturę na arenie międzynarodowej, zapewniając jej godne miejsce w europejskiej adwokaturze oraz w światowych organizacjach prawniczych. Wielokrotnie zasiadał w komisjach egzaminacyjnych przy ORA w Krakowie. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu samorządu – prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich, wykłady dla adwokatów w ramach doskonalenia zawodowego oraz przewodniczy konferencjom z zakresu prawa cywilnego i prawa cywilnego procesowego. Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. Otrzymał również odznaczenie państwowe – Medal za długoletnią służbę I stopnia.

Był ekspertem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy  o dochodzeniu roszczeń zbiorowych. W roku 2012 otrzymał nagrodę Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” za pionierską pracę w wytaczaniu pozwów zbiorowych. Prowadził m.in. sprawę z pozwów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Skarbowi Państwa.

Był również członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Czytaj list adw. prof. Andrzeja Kubasa

fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
fot. Anna Wojnar
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/