Alert prawa pracy – zmiana formuły dialogu społecznego

Zwracamy Państwa uwagę na toczące się prace nad zmianą formuły dialogu społecznego w Polsce, która ma zwiększyć zaangażowanie partnerów społecznych w tworzenie i stosowanie prawa. Proponowane zmiany mają istotne znaczenie dla praktyki, w szczególności poprzez utworzenie Rady Dialogu Społecznego i nadanie jej uprawnień do inicjowania procesu legislacyjnego, składania propozycji co do waloryzacji wynagrodzeń w gospodarcze narodowej czy też prawa do zawierania ponad zakładowych układów zbiorowych pracy.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące propozycji uprawnień Rady Dialogu Społecznego wynikające z projektu ustawy o instytucjach dialogu społecznego (wg wersji związków zawodowych (źródło www.opzz.org.pl). Projekt ten jest przedmiotem prac z środowiskiem przedsiębiorców.

Rada Dialogu Społecznego - najważniejsze uprawnienia (źródło www.opzz.org.pl):

opiniowanie założeń projektów oraz projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Radę Ministrów i jej członków,

projekty ustaw dotyczących spraw społeczno – gospodarczych przygotowywane przez Radę Ministrów, podlegają zaopiniowaniu przez Radę; w przypadku nieuwzględnienia opinii Rady, Rada Ministrów ma obowiązek wskazania przyczyn tej decyzji; dodatkowo na najbliższym posiedzeniu Rady przedstawiciel Rady Ministrów wyjaśnia przyczyny takiego działania;

inicjowanie procesu legislacyjnego - prawo przygotowania przez Radę wstępnych projektów ustaw dotyczących spraw społeczno – gospodarczych i przedłożenie ich Radzie Ministrów; w razie jego odrzucenia lub istotnej zmiany Rada Ministrów ma obowiązek na piśmie wyjaśnić powody tej decyzji;

prawo składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektów rozporządzeń;

prawo przedłożenia propozycji co do waloryzacji wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z FUS;

prawo zajęcia stanowiska względem założeń projektu budżetu państwa i projektu ustawy budżetowej (wydłużenie poszczególnych terminów w stosunku do obecnie funkcjonujących - nawet do 10 dni);

obowiązek przedstawienia przez Ministra Finansów informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze oraz za cały rok;

prawo zawierania przez Radę porozumień (w tym ponadzakładowych układów zbiorowych pracy);

prawo przedstawiania pytań, dezyderatów, interpelacji Radzie Ministrów i jej członkom.

Zgodnie z informacjami prasowymi dotyczącymi toku prac nad ustawą (wyżej powołanymi) NSZZ „Solidarność” proponuje wprowadzenie instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego, który odpowiadałby za kwestie organizacyjno–administracyjne związane z funkcjonowaniem Rady – dodatkowo jednak byłby on „instytucją dialogu społecznego” i do jego zadań należałaby promocja wiedzy o dialogu społecznym. OPZZ rekomenduje, aby w trakcie dalszych dyskusji nad kompetencjami Rady Dialogu Społecznego zastanowić się nad sprawą uprawnień Rady zmierzających w kierunku realizacji zasady partycypacji w tworzeniu prawa (w szczególności prawa pracy) oraz jego jakości.

 

Zgodnie z informacjami prasowymi dotyczącymi toku prac nad ustawą (wyżej powołanymi) NSZZ „Solidarność” proponuje wprowadzenie instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego, który odpowiadałby za kwestie organizacyjno – administracyjne związane z funkcjonowaniem Rady – dodatkowo jednak byłby on „instytucją dialogu społecznego” i do jego zadań należałaby promocja wiedzy o dialogu społecznym. OPZZ rekomenduje, aby w trakcie dalszych dyskusji nad kompetencjami Rady Dialogu Społecznego zastanowić się nad sprawą uprawnień Rady zmierzających w kierunku realizacji zasady partycypacji w tworzeniu prawa (w szczególności prawa pracy) oraz jego jakości.

W załączeniu link do projektu:

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/Q4MSHJpImzIc/content/projekt-ustawy-o-instytucjach-dialogu spolecznego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Faktualnosci-pelna-tresc%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Q4MSHJpImzIc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

opracowała: adw. Joanna Jasiewicz,

komisja Komunikacji Społecznej przy NRA

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry