CCBE wzywa do wycofania zmian w prawie naruszających Konstytucję RP

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) jest głęboko zaniepokojona proponowanymi zmianami w polskim systemie sądownictwa. W rezolucji wzywa polskie władze do wycofania wszelkich zmian w prawie, które naruszają Konstytucję RP.

W ocenie CCBE, obecne prace legislacyjne, prowadzone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - a dotyczące zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - mają szereg zapisów sprzecznych z postanowieniami Konstytucji RP, jak również standardami ochrony praw człowieka i podstawowymi wolnościami określonymi przez prawo międzynarodowe.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy wskazuje, że demokratyczne przemiany inicjowane przez "Solidarność" popierane były przez większość Polaków w referendum, które doprowadziło do uchwalenia Konstytucji RP w 1997 r. Ustawa ta opiera się na poszanowaniu sprawiedliwości i wolności, a także na gwarancji rozdziału władzy (model trias politica).

W rezolucji CCBE czytamy, że sądownictwo musi pozostać niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej, ponieważ niezależność sędziów służy każdemu  obywatelowi, aby sprawy były rozpoznawane przez sąd w otwarty i uczciwy sposób, bez zbędnej zwłoki.

CCBE określa w jaki sposób w jej ocenie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym mogą ograniczać niezależność sądownictwa i autonomię sędziów poprzez:

1) umożliwienie przedstawicielom władzy wykonawczej wywierania wpływu na ustanowienie i funkcjonowanie Sądu Najwyższego;

2) obniżenie wieku, w którym sędziowie przejdą na emeryturę, i zastosowanie nowych zasad do obecnych sędziów Sądu Najwyższego;

3) zastosowanie procedury uproszczonej w celu zniesienia immunitetu sędziowskiego;

4) zapewnienie uprzywilejowanej pozycji nowo utworzonej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i jej przewodniczącemu;

5) powołanie Przedstawiciela Nadzwyczajnych Postępowań Dyscyplinarnych jako podmiotu uprawnionego do wszczęcia postępowania nadzwyczajnego na wniosek przedstawiciela organu wykonawczego; 

6) wprowadzenie procedury "skargi nadzwyczajnej", w wyniku której ostateczne i wiążące orzeczenia wydane wiele lat wcześniej mogą ulec zmianie.

Przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa według CCBE mogą ograniczać niezależność sądownictwa poprzez:

1) przyjęcie mechanizmu wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament, który to mechanizm jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;

2) skrócenie kadencji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Z powyższych względów CCBE wzywa polskie władze do wycofania wszelkich zmian w prawie, które naruszają Konstytucję RP.

 

(czytaj rezolucję CCBE)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry