Decyzje Komisji Europejskiej w kontekście sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska podjęła 7 września br. dwie decyzje, obie odnoszące się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Polski.

Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę w celu doprowadzenia do przestrzegania nakazu dotyczącego środka tymczasowego na mocy artykułu 279 TFUE (z 14 lipca 2021 r.). Nakaz dotyczył funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego oraz zawieszenia kolejnych przepisów polskiego prawa mających wpływ na niezależność sędziów. Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie na Polskę kary naliczanej codziennie, dopóki środki wymagane nakazem Trybunału nie zostaną w pełni wprowadzone w życie.

Po drugie, Komisja postanowiła wystosować do Polski formalne wezwanie na gruncie artykułu 260(2) TFUE za niepodjęcie niezbędnych kroków w celu pełnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości (15 lipca 2021), w którym Trybunał stwierdził, że polskie przepisy dotyczące środków dyscyplinowania sędziów są niezgodne z prawem europejskim.

CCBE śledzi decyzje Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

(czytaj komunikat Komisji Europejskiej z 7 wreześnia br. w j. polskim)

(czytaj komunikat Komisji Europejskiej z 7 września br. w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry