Dostępny jest tom II Komentarza do Kodeksu cywilnego


Dostępny jest tom II Komentarza do Kodeksu cywilnego, pod redakcją adw. prof. Macieja Gutowskiego, w prestiżowej serii Duże Komentarze Becka.

Dwutomowy Komentarz do Kodeksu Cywilnego pod redakcją adw. prof. Macieja Gutowskiego to jedno z największych i najdokładniejszych opracowań tego rodzaju w polskiej doktrynie prawa cywilnego.  Zawiera on pełną analizę wszelkich istotnych cywilistycznych zagadnień na gruncie Kodeksu cywilnego. Opracowanie do wyróżnia szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę. Do zalet tego komentarza należy zaliczyć porządkowaną struktura tekstu, przejrzyste powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury.

Zespół autorów jest ściśle związany z Poznaniem. Większość autorów łączy praktykę z teorią, łącząc wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego z działalnością naukową w ramach Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM w Poznaniu.. Takie ukształtowanie zespołu autorskiego gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań. Zarazem jest dowodem na olbrzymie znaczenie w polskiej cywilistyce tzw. „Szkoły poznańskiej” stworzonej przez prof. Zbigniewa Radwańskiego.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez ustawy:

•o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego);

•o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanemu wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem;

•o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397), rozszerzającą kwestię roszczeń właściciela, a także regulującą stan prawny rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury;

•o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), zmieniającą przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe i polegającą na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej;

•o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433) dotyczącą zbycia udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne;

•o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) dotyczącą terminów wypowiedzenia umowy;

•o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) dotyczącą maksymalnej wysokości odsetek.

Więcej informacji na stronie księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck, pod adresem: (zobacz stronę)

(zobacz informację o tomie I)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/