J. Potulski, M. Skwarcow: Aktywna walka z korupcją (zapowiedź książki)

Aktywna walka z korupcją. Aspekty procesowe i materialne to tytuł publikacji, której autorami są Jacek Potulski i Marek Skwarcow. Książkę rekomenduje Biblioteka Palestry.

„Książka stanowi gruntowne opracowanie z zakresu korupcji. Niewątpliwie godnym podkreślenia osiągnięciem Autorów jest szeroka eksploracja orzeczeń sądowych oraz dotychczasowych poglądów doktryny na obowiązujące akty prawne i rudymentarne problemy prawne, których wszelako w omawianych zagadnieniach nie brakuje. Wypada podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe, wnikliwe i de facto nowatorskie. Obie jego części (materialnoprawna i procesowa) wzajemnie z sobą konweniują, ukazując złożoność stanu normatywnego związanego ze zjawiskiem korupcji. W książce można odnaleźć również autorskie pogłębienia niektórych badań i zapatrywań wyrażanych w doktrynie. (…) Już na pierwszy rzut oka widać, że książka jest napisana «przez praktyków dla praktyków». Co szczególnie cenne, przyjmuje się tu dwie perspektywy poznawcze – obrońcy w procesach karnych oraz sędziego orzekającego w tego typu sprawach. Monografia będzie cennym narzędziem nie tylko dla teoretyków, lecz także (a nawet przede wszystkim) dla praktyków”.

Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW

 

Jacek Potulski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG, adwokat, autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, w tym przede wszystkim na temat przestępstw korupcyjnych, karnoprawnej ochrony dziecka i prawa karnego w sporcie.

Marek Skwarcow – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykładowca współpracujący z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury karnej, etyki zawodu sędziego, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry