J. Potulski, M. Skwarcow: Aktywna walka z korupcją (zapowiedź książki)

Aktywna walka z korupcją. Aspekty procesowe i materialne to tytuł publikacji, której autorami są Jacek Potulski i Marek Skwarcow. Książkę rekomenduje Biblioteka Palestry.

„Książka stanowi gruntowne opracowanie z zakresu korupcji. Niewątpliwie godnym podkreślenia osiągnięciem Autorów jest szeroka eksploracja orzeczeń sądowych oraz dotychczasowych poglądów doktryny na obowiązujące akty prawne i rudymentarne problemy prawne, których wszelako w omawianych zagadnieniach nie brakuje. Wypada podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe, wnikliwe i de facto nowatorskie. Obie jego części (materialnoprawna i procesowa) wzajemnie z sobą konweniują, ukazując złożoność stanu normatywnego związanego ze zjawiskiem korupcji. W książce można odnaleźć również autorskie pogłębienia niektórych badań i zapatrywań wyrażanych w doktrynie. (…) Już na pierwszy rzut oka widać, że książka jest napisana «przez praktyków dla praktyków». Co szczególnie cenne, przyjmuje się tu dwie perspektywy poznawcze – obrońcy w procesach karnych oraz sędziego orzekającego w tego typu sprawach. Monografia będzie cennym narzędziem nie tylko dla teoretyków, lecz także (a nawet przede wszystkim) dla praktyków”.

Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW

 

Jacek Potulski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG, adwokat, autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, w tym przede wszystkim na temat przestępstw korupcyjnych, karnoprawnej ochrony dziecka i prawa karnego w sporcie.

Marek Skwarcow – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykładowca współpracujący z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury karnej, etyki zawodu sędziego, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski