MSZ przyjmuje zgłoszenia na urząd sędziego ETPCz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje proces wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swe kandydatury do MSZ do 6 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Konieczność wyboru wynika z faktu, że kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Sekretarz Generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zwrócił się do władz polskich o przedłożenie listy trzech kandydatów najpóźniej do 8 marca 2021 r. Z listy tej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dokona wyboru nowego sędziego.

Informacje i formularze dla osób zainteresowanych kandydowaniem, informacje na temat aktów prawnych mających zastosowanie w procedurze wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC, istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie:

http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc.

Będą tam zamieszczane również aktualne informacje na temat przebiegu procesu wyłaniania kandydatów.

 

Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,
- być osobą o najwyższym poziomie moralnym,
- posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,
- mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,
- posiadać znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
- posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy,
- posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego języka,
- odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kadencja sędziów Trybunału upływa z chwilą ukończenia przez nich 70 lat.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:
- kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
- oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury,
- kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
- kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach,
- oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według wzoru ustalonego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Można też dołączyć list motywacyjny w języku polskim.

Na stronie internetowej MSZ http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule informacyjne wymagane przepisami RODO.

W sprawie wyjaśnień odnośnie do zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt drogą e-mailową (dpt.sekretariat@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

(czytaj ogłoszenie w pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry