Nieodpłatna pomoc prawna świadczona także przez NGO?

Podczas Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który trwa w Warszawie, ogłoszono, że nieodpłatna przesądowa pomoc prawna udzielana będzie także za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO).  

Kongres otworzyli dr Łukasz Bojarski, koordynator programu „Sprawny Sąd” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz minister pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak-Kamysz.  Ministrowie przedstawili aktualny stan prac nad ustawą o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Jak się dowiadujemy, na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, po ostrej debacie międzyresortowej, odstąpiono od zasady wyłączności świadczenia nieodpłatnych przedsądowych porad prawnych przez adwokatów i radców prawnych na rzecz dopuszczenia organizacji pozarządowych. Władze zakładają, że rynek tych usług będzie podzielony w stosunku: 20 proc. spraw kierowanych do NGO  a 80 proc. do adwokatów i radców prawnych.

Podczas Kongresu nie został jednak przedstawiony tekst zmienionego projektu ustawy, więc nie można ocenić, jak w rzeczywistości będzie wyglądał system nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. NRA będzie z uwagą uczestniczyć w dalszych fazach prac legislacyjnych.

W drugim dniu Kongresu, podczas sesji plenarnej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Platformy Organizacji Poradniczych, Adwokaturę reprezentował adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Zwrócił on uwagę uczestników, że dziś obowiązuje już system pomocy prawnej z urzędu a przedsądowa pomoc prawna dla ubogich ma być tylko jej elementem. Podkreślił, że w nowym systemie priorytetem nie powinien być interes organizacji samorządowych (NGO), które są kosztotwórczym pośrednikiem między osobą udzielającą a korzystającą z pomocy prawnej, lecz model powinien zostać zbudowany w interesie osób najuboższych. System musi gwarantować zachowanie tajemnicy zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną osób udzielających porad,  najwyższy poziom merytoryczny świadczonych usług, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - to wszystko gwarantują dziś jedynie usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych.

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego trwa od 2 do 4 lutego br. w Warszawie. Zorganizowany został przez INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami partnerskimi - Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich.

Dziękujemy adwokatom, którzy wzięli w nim udział, mimo iż Naczelna Rada Adwokacka została zaproszona już po zamknięciu oficjalnej listy uczestników a czas zgłoszeń dla adwokatów był krótki. 

fot. Katarzyna Lorenc-Lusa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski