Oświadcznie i glosa Stowarzyszenia Studentów ELSA dot. wyroku TK

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland wydał oświadczenie oraz glosę do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października.

ELSA Poland stwierdza, że uznanie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży za niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej narusza godność człowieka (art. 30), zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3), prawo do ochrony życia (art. 38), zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 40), prawo do poszanowania życia osobistego oraz rodzinnego (art. 47), prawo do ochrony zdrowia (art. 68).

Stowarzyszenie zwraca też uwagę na formalną wadliwość orzeczenia z uwagi na skład orzekający, w którym znalazły się trzy osoby wadliwie wybrane do Trybunału.

- (…) wydanie tego wyroku było niewskazane, ponieważ w latach 2011-2020 do Sejmu RP wpłynęło kilka różnych projektów zmian ww. ustawy, co powinno być w normalnych warunkach bodźcem do podjęcia decyzji, niezależnie jakiej, w trybie ustawodawczym. Dlatego wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego należy uznać za próbę uniknięcia politycznej odpowiedzialności i przerzucenia jej ciężaru na organ władzy sądowniczej, który nie powinien wchodzić w kompetencje ustawodawcze. – czytamy w oświadczeniu.

czytaj treść oświadczenia

Elsa Poland przygotowała również glosę krytyczną do wyroku TK.

czytaj glosę

Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland działa od niemal 40 lat na rzecz systemu kształcenia młodych prawników, podnosi ich kwalifikacje zawodowe, buduje postawy prospołeczne i promuje współpracę międzynarodową. Naczelna Rada Adwokacka wspiera organizację merytorycznie, promując zawód adwokata wśród studentów prawa w Polsce i wspomagając absolwentów prawa w wyborach ścieżki zawodowej po ukończonych studiach. Opiekunem stowarzyszenia z ramienia NRA jest adw. Bartosz Grohman, członek NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski