Polski Kongres Gospodarczy przeciwko biurokratyzmowi

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział 27 stycznia w Polskim Kongresie Gospodarczym w Warszawie. Debatom towarzyszyło hasło „Stop biurokratyzmowi”.  

Adw. Zwara zabrał głos w panelu „Stanowienie prawa” - „Między stabilnością a elastycznością - rzecz o prawie w XXI w”. Dyskusja ta poświęcona była ryzyku przedsiębiorców wynikającym z niestabilnego i niespójnego otoczenia prawno-regulacyjnego. Debatowano o potencjale deregulacji, potrzebie poprawy oceny skutków regulacji oraz roli konsultacji społecznych, a także o paradoksie narastającej inflacji prawa, przy jednoczesnym jego niedostosowaniu do tempa rozwoju nowych technologii.

Prezes Andrzej  Zwara mówił o znaczeniu pozwolenia na budowę, jako instytucji służącej ochronie bezpieczeństwa prawnego w procesie budowlanym. Podkreślił, że akt ten ma na celu ochronę nie tylko inwestora, ale przede wszystkim ochronę interesów jego sąsiadów. Dodatkowo przyczynia się do ochrony wartości wysoko cenionych, takich jak ład urbanistyczny i architektoniczny. Adw. Zwara podkreślił, że rezygnacja z pozwolenia na budowę może okazać się poważnym błędem, przekładającym się na spory sąsiedzkie oraz chaotyczny rozwój zabudowy.

W tym kontekście wskazał na potrzebę likwidacji barier administracyjnych, które są zbędne, tj. nie poprawiają bezpieczeństwa prawnego inwestycji. Poruszył m.in. problem ochrony inwestorów przed ryzykiem nietrafnych inwestycji, wynikającym m.in. z obowiązku posiadania prawa do nieruchomości przed wydaniem pozwolenia na budowę. Podkreślił, że przesunięcie tego obowiązku na etap realizacji inwestycji, tj. przystąpienia do robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę, nie umniejszy standardów bezpieczeństwa prawnego. Chroniłoby to jednak inwestora przed koniecznością nabycia nieruchomości przed potwierdzeniem przez organy budowlane, że jego zamierzenie może zostać w ogóle zrealizowane. W tym względzie – dla lepszego rozwoju budownictwa – należy wprowadzić stosowne zmiany.

Polski Kongres Gospodarczy został zorganizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Gośćmi byli m.in. Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju, prof. J. Hausner, przewodniczący Rady programowej PKG, Jerzy Buzek – Parlament Europejski.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry