Porozumienie środowisk prawniczych apeluje o zaniechanie prac nad prezydenckim projektem ustawy o SN

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zajęło stanowisko dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. W piśmie, podpisanym przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA i przewodniczącego Porozumienia oraz adw. Przemysława Rosatiego, członka NRA i sekretarza Porozumienia, znajduje się apel o zaniechanie prac legislacyjnych nad tym projektem.

Porozumienie zwraca uwagę na fakt, iż w projektowanej regulacji przewidziane są rozwiązania jawnie naruszające zasady konstytucyjne, przede wszystkim zasadę trójpodziału władzy, określoną w art. 10 ust. 1 Konstytucji. Proponowane w projekcie rozwiązania zmierzają do istotnej zmiany ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej, w trybie sprzecznym z ustawą zasadniczą.

Sygnatariusze stanowiska wzywają  do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości.

"Dostrzegając potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości stoimy na stanowisku, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości powinny polegać na reformie dotychczasowego systemu, nie zaś na przejęciu kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez władzę wykonawczą. Skutkiem takiego działania będzie destrukcja wymiaru sprawiedliwości i erozja jego niezależności, a także dążenie do stworzenia systemu jednolitej władzy państwowej" - czytamy w dokumencie.

(czytaj stanowisko)

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został w 2015 r. sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński. Drugim przewodniczącym Porozumienia w 2016 r. została wybrana Krajowa Rada Radców Prawnych, z jej prezesem r. pr Maciejem Bobrowiczem. Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został nowym przewodniczącym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych 18 września 2017 r. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry