Poszukiwani adwokaci do projektu edukacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie

Poszukiwani są adwokaci, którzy chcieliby się włączyć do współpracy przy projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”. 

Praca na rzecz projektu jest odpłatna. Spotkania mają charakter edukacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Odbywać się one będą w układzie 4 godziny na wykład plus dwie godziny na indywidualne porady prawne. Spotkania będą organizowane w każdym województwie (miasta wojewódzkie oraz powiatowe) w okresie od września do grudnia 2015  dla 20-osobowych grup (ok. 6-7 grup w każdym województwie). 

Organizatorem spotkań edukacyjnych, zleconych przez ministerstwo sprawiedliwości, jest PM Group LAAX (szkolenia-polska.pl/) Firma szuka osób, które udzielać będą pomocy prawnej oraz przeprowadzą wykłady/treningi. 

Aby udzielać porad prawnych na koniec spotkań, należy posiadać tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego i posiadać minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe adwokata lub radcy prawnego oraz minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każde spotkanie kończy się indywidualnymi poradami prawnymi dla uczestników spotkania. Czas trwania porad to 2 godziny, wynagrodzenie 150 zł za godzinę.

By zostać wykładowcą/trenerem, prowadzącym spotkania, należy posiadać ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji; posiadać ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadać minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; posiadać minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu wykładów/szkoleń/lekcji.

Spotkania trwają 4 godziny lekcyjne, zaś proponowane wynagrodzenie wynosi 100 zł za godzinę.

Funkcje wykładowcy i osoby udzielającej porad prawnych można łączyć. Proponowana jest umowa zlecenia.

W programie uwzględnione będą tematy:

- pokrzywdzony w procedurze Niebieskie Karty (uprawnienia i obowiązki)

- art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek, opłaty od wniosku

- główne informacje o możliwościach zaskarżenia decyzji procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym (wyczulenie na obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania, na zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia

- pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu przed sądem

- środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wsytąpić o zastosowanie danego środka

- pomoc dzieciom: art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.

Zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z Edytą Łupińską, ekspertem ds. szkoleń, tel. 533979749

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/