Prof. Andrzej Zoll profesorem honorowym UJ

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 listopada nadał prof. Andrzejowi Zollowi tytuł  profesora honorowego tej uczelni. Laudację wygłosił adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.

Wniosek o przyznanie tytułu profesorowi Zollowi wysunęły dwa wydziały UJ: Prawa i Administracji oraz Studiów Międzynarodowych. Do tej pory tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskeigo nagrodzonych zostało jedynie 16 osób.

Profesorowi Andrzejowi Zollowi godność ta została przyznana m. in. za:
- wkład do nauki prawa karnego, w szczególności w zakresie konstytucyjnych podstaw prawa karnego, koncepcji uniwersalnej i obiektywnej bezprawności oraz norm sprzężonych, dyrektyw sądowego wymiaru kary, konstrukcji kontratypów jako okoliczności wtórnie legalizujących zachowanie,
- wkład w tworzenie i rozwój krakowskiej szkoły prawa karnego i propagowanie jej osiągnięć w kraju i za granicą,
- działalność publiczną, w szczególności jako sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz twórca współczesnej kodyfikacji prawa karnego,
- niezłomną obronę zasad państwa prawnego i demokratycznych wartości w życiu publicznym.

Adw. prof. Kardas jest profesorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczniem profesora Zolla. W laudacji przypomniał, że profesura honorowa najstarszej polskiej uczelni akademickiej to wyróżnienie szczególne, przyznawane wyjątkowo, najwybitniejszym przedstawicielom środowiska akademickiego. Tym, którzy poprzez swoją działalność naukową, dydaktyczną oraz publiczną w sposób szczególny zasłużyli się nauce, nauczaniu i sprawom publicznym.  
"Zarówno w sferze prowadzonych badań naukowych oraz debacie uczonych, jak i w zakresie działalności publicznej i sporach o sprawach dla demokratycznego państwa prawnego najważniejszych prof. Andrzej Zoll zachowywał postawę Uczonego, poszukującego odpowiedzi na pytania fundamentalne w ramach racjonalnego dyskursu. Czynił tak zawsze, także w sytuacjach ekstremalnych, w których emocje związane z konfliktem wymagają nadzwyczajnej mądrości i opanowania" - mówił w laudacji adw. prof. dr hab. Kardas. - "Był i pozostaje wzorem Uczonego, dążącym do tego, by Ci którzy przyjdą po Nim byli lepsi, bo tylko w ten sposób można zachować linearny rozwój nauki i myśli społecznej."

(czytaj całą laudację adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa)


Prof. Andrzej Zoll jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1988 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 objął stanowisko profesora zwyczajnego, a do 2013 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego UJ. Był ekspertem „Solidarności” w trakcie rozmów Okrągłego Stołu, sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), Rzecznikiem Praw Obywatelskich (2000-2006), przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), przewodniczącym Rady Legislacyjnej, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Profesor Andrzej Zoll jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu i Polskiego PEN Clubu przewodniczącym Komisji do spraw Etyki w Nauce PAN.

Profesor Andrzej Zoll jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Moguncji, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, laureatem nagrody Fundacji Alexandra Humboldta. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997) oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011), Wielką Złota Odznakę Honorową na Wstędze Republiki Austrii (1997), Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Federalnej Republiki Niemiec, Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Gedymina Republiki Litewskiej (1997).

(czytaj relację z uroczystości na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego)

czytaj list gratulacyjny od adw. Jacka Treli, prezesa NRA

fot. Anna Wojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry