Przedstawiciele NRA uczestniczyli w spotkaniu ETPCz i CCBE

22 października 2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z samorządami prawniczymi z 47 państw członkowskich Rady Europy. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych.

Trybunał zainteresowany był uwagami pełnomocników dotyczącymi kwestii proceduralnych, które mogłyby pomóc Trybunałowi i jego kancelarii w usprawnieniu pracy. Podkreślano wagę współpracy Trybunału z pełnomocnikami skarżących oraz konieczność wyważenia efektywności i jakości pracy Trybunału.

Trybunał wskazał, że w 2021 r. wpłynęło już do Trybunału ok. 68 000 spraw, co stanowi 5% wzrostu w stosunku do 2020 r., co jest alarmujące. Pracownicy Kancelarii Trybunału przestawili dane dotyczące funkcjonowania tzw. triage (wstępnej kontroli) oraz nowej polityki dotyczącej procedowania spraw oraz formatu orzeczeń Trybunału.

Dyskutowano nad pomysłami związanymi z usprawnieniem pracy Trybunału – m.in. poprzez usprawnienie systemu priorytetyzacji spraw (tak aby te najważniejsze z systemowego punktu widzenia były rozpatrywane w pierwszej kolejności i szybciej niż dotychczas), bardziej szczegółowym informowaniu o brakach w skargach w świetle Reguły 47, w celu ułatwieniu pełnomocnikom oceny zasadności wniosków na wczesnym etapie sprawy, a także promocji polubownego załatwiania spraw. Przedstawiono również informacje dotyczące informatyzacji pracy Trybunału oraz możliwości wykorzystywania elektronicznej komunikacji Trybunału z pełnomocnikami skarżących.

Było to pierwsze w historii tego typu wydarzenie, dodatkowo ze względów epidemicznych – przeprowadzone w formacie spotkania on-line.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry