Raport o prawach człowieka w miejscach izolacji


Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przygotował raport „Prawa człowieka w miejscach izolacji. Jak Polska wdraża zalecenia międzynarodowych organów ds. zapobiegania torturom (CPT i SPT)”.

Do raportu KMPT dołączony jest Suplement fotograficzny, który uzupełnia informacje zawarte w pisemnym raporcie KMPT o ilustracje przedstawiające miejsca odwiedzane przez pracowników zespołu.

W raporcie Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z wizyty w Polsce w 2019 r. Komitet wyraził rozczarowanie brakiem implementacji jego wieloletnich zaleceń przez polskie władze.

Systemowy problem z wdrażaniem rekomendacji CPT i Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT) może mieć dla Polski wiele negatywnych konsekwencji na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim jednak oznacza, że rzeczywistość polskich miejsc izolacji coraz bardziej rozjeżdża się ze standardami, jakich wymaga zapewnienie rzeczywistej wolności od tortur i maltretowania.

W odpowiedzi na raport CPT z 2019 r. KMPT postanowił zweryfikować stopień realizacji zaleceń CTP i SPT w placówkach, które zostały w przeszłości odwiedzone przez międzynarodowych ekspertów. Pracownicy KMPT odwiedzili 12 miejsc, wśród których znajdowały się:

  • policyjne miejsca zatrzymań, w tym policyjna izba dziecka;
  • jednostki penitencjarne;
  • strzeżony ośrodek dla cudzoziemców;
  • zakład poprawczy;
  • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Wizytacje odbyły się od lutego 2020 r. do sierpnia 2021 r.

W ocenie KMPT zalecenia CPT i SPT w dalszym ciągu nie są wdrażane.  Autorzy raportu obawiają się, że następstwem utrwalonego braku postępu może być wydanie przez CPT publicznego oświadczenia w stosunku do sytuacji w Polsce. Za pomocą tego szczególnego uprawnienia Komitet sygnalizuje na arenie międzynarodowej szczególnie głębokie problemy z zakresu zapobiegania torturom. Publiczne oświadczenia mają istotny wpływ na kształt orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w swoich orzeczeniach wprost odwołuje się do standardów, uwag i zaleceń CPT.

Na podstawie obserwacji KMPT wystosował do polskich władz stosowne rekomendacje. KMPT zwrócił się o pamiętanie o przeciwdziałaniu torturom na każdym etapie prac organów, a przede wszystkim o odpowiednim dofinansowaniu służb oraz koordynacji i odpowiednim kształceniu ich funkcjonariuszy.

Eksperci KMPT apelują również o wprowadzenie do polskiego prawa odrębnego przestępstwa tortur zgodnego ze standardem Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur i innych dokumentów międzynarodowych.

Link do raportu : https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kmpt-miejsca-izolacji-implementacja-zalecen

Link do suplementu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/raport-kmpt-prawa-czlowieka-w-miejscach-izolacji-suplement

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry