Ruszył nabór kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ruszyła nowa procedura wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 września br. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Do dnia 3 grudnia 2021 r. władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE nowej listy trojga kandydatów.

Lista kandydatów przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona 9 kwietnia 2021 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nową procedurę wyłaniania kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • być osobą o najwyższym poziomie moralnym,
 • posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,
 • mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,
 • posiadać znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
 • posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy, 
 • posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego języka,
 • odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu 3 grudnia 2021 r. 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:

 • kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury,
 • kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach,
 • oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według wzoru ustalonego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Można też dołączyć list motywacyjny w języku polskim.

Na stronie internetowej MSZ (przejdź do strony z formularzami) zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule informacyjne wymagane przepisami RODO.

W sprawie wyjaśnień odnośnie do zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt drogą e-mailową (dpt.sekretariat@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).

 Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Biuro Podawcze MSZ czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:15-16:15. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych i zaklejonych kopertach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry