Sędziowie krytycznie o postępowaniach dyscyplinarnych

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej podjęło uchwałę, w której kategorycznie sprzeciwia się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do zwalczania krytyki zmian wprowadzanych w polskim sądownictwie i organach mających stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Sędziowie wskazują na podejmowanie przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych działań wobec sędziów w tym członków SSP „Iustitia” czy członka kolegium redakcyjnego pisma „In Gremio”, w związku z krytycznymi wypowiedziami na temat legalności i sposobu działania KRS, czy zmian w wymiarze sprawiedliwości. „Takie działania zmierzają do zastraszania sędziów i zwalczania wszelkiej zasadnej i merytorycznej krytyki dokonywanych zmian, ewidentnie sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w uchwale.

Sędziowie są zaniepokojeni powołaniem przy ministrze sprawiedliwości „Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych oraz angażowaniu prokuratury w takie działania.  

W podobnym tonie jest uchwała zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, którzy sprzeciwiają się działaniom podejmowanym przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego SO w Poznaniu Sławomira Jeksy, w związku z treścią podanych przez niego na rozprawie ustnych motywów orzeczenia w sprawie. Zdaniem sędziów postępowanie zostało zainicjowane pospiesznie, na podstawie niesprecyzowanego „przekazu medialnego”, bez znajomości całości ustnych motywów wygłoszonych po ogłoszeniu wyroku i bez zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem  wyroku.

Sędziowie poznańscy uważają, że podjęcie tego rodzaju działań budzi obawę, że rzeczywistą intencją osób je inicjujących jest pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść wydawanych wyroków i niedopuszczalne ograniczenie swobody ocen wyrażanych przez sądy przy wykonywaniu powierzonej im władzy.

czytaj uchwałę zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej

czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski