Senacka komisja pracuje nad ustawą podatkową

Adw. Jacek Trela prezes NRA, uczestniczył w dniu 18 listopada w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zajmującej się ustawą z 28 października o „zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”.

W swoim wystąpieniu podniósł istotne zastrzeżenia dotyczące zmian opodatkowania wspólników spółek komandytowych. Wprowadzanie tych zmian w końcu roku podatkowego, bez vacatio legis, albo z 6-miesięcznym vacatio, naruszać może prawo takich spółek do planowania działalności gospodarczej w perspektywie co najmniej jednego roku.

Podniósł także kwestie związane ze zróżnicowanymi stawkami podatku zryczałtowanego wobec takich samych przedmiotów działalności wykonywanych przez inne podmioty. Adwokaci, radcowie prawni jako wolny zawód mieliby płacić podatek zryczałtowany według stawki 17%, zaś inne osoby świadczące pomoc prawną, ale niebędące adwokatami/radcami prawnymi mieliby płacić podatek wg. stawki 15%. Takie zróżnicowanie jest szczególnie krzywdzące dla młodych adwokatów. Konstrukcja podatku zryczałtowanego zakłada bowiem, że ma odnosić się on do osób, które nikogo nie zatrudniają, zasadniczo nie mają kosztów. Czyli taki podatek zryczałtowany byłby adresowany głównie do osób zaczynających wykonywanie zawodu. I na samym początku miałyby te osoby być w gorszej sytuacji podatkowej niż osoby świadczące pomoc prawną a niebędące adwokatami/radcami. Takie zróżnicowanie fiskalne jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. 

Temat zmian opodatkowania wspólników spółek komandytowych omówił obszernie i krytycznie w imieniu NRA adw. prof. Aleksander Kappes.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry