Standing Committee CCBE – 8 października 2021

Stacjonarne posiedzenie Standing Committee CCBE odbyło się 8 października w Brukseli. W skład polskiej delegacji weszli: adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA, reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką oraz mec. Joanna Wisła-Płonka, przewodnicząca Polskiej Delegacji w CCBE i mec. Magdalena Witkowska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiedzenie otworzyła Prezes CCBE Margaret von Galen, która na samym początku swojego wystąpienia wspomniała o orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 7 października br. Zapewniła, że CCBE bacznie się przygląda sytuacji i podejmie w tej sprawie uchwałę.

Następnie głos zabrali kandydaci na stanowisko III wiceprezesa CCBE: Roman Zavrsek (Słowenia) i Thierry Wickers (Francja).

Roman Zavrsek opisał swoją kandydaturę i drogę zawodową. Thiery Wickers  mówił o swojej wizji prezesury. Wspomniał, że wszystkim się wydawało, że żyjemy w bezpiecznym i praworządnym świecie, gdy tymczasem wczorajsze orzeczenie polskiego TK uświadomiło wszystkim, że tak nie jest. Do głosu dochodzą nurty populistyczne, sytuacja jest dynamiczna i niewątpliwie jest to poważne wyzwanie. Zapowiedział, że Polska (tu zwrócił się wprost do polskiej delegacji - adw. Grohmana, mec. Wisły-Płonki i mec. Witkowskiej)) nie będzie pozostawiona sama sobie i zarówno organy EU, jak i CCBE będą reagować. Thierry mówił też o konieczności poprawienia komunikacji w szczególności z adwokatami w Europie. Postulował mniej dokumentów i formularzy w obiegu pomiędzy delegacjami.

Sprawy finansowe przedstawiła Claudia Seibel. Ważną informacją jest fakt, że nie jest planowane podniesienie składki członkowskiej.

Margaret von Galen skonkludowała, że będzie więcej spotkań technicznych online, gdyż ta formuła się sprawdziła w kontaktach technicznych i roboczych, niemniej sesje plenarne i komitet sterujący będzie organizowany tak, aby zapewnić kontakty i bezpośrednią wymianę poglądów na sali.

Kolejnym punktem w porządku obrad było głosowanie zmian statutu CCBE. Przy przedstawieniu kolejnych propozycji poszczególnych delegacji każdorazowo toczyła się żywa dyskusja. Niektóre zmiany miały charakter techniczny. Polska delegacja zgodnie głosowała za zmianami m.in. w zakresie: uzupełnienia statutu CCBE o katalog zasad CCBE, zachowania balansu płci we władzach CCBE, pozostawieniem rocznej kadencyjności władz CCBE, zasad głosowania kluczowych pozycji, dodanie zapisów o zasadach rozwiązywaniu sporów wewnętrznych pomiędzy delegacjami, uregulowania pilnych głosowań elektronicznych pomiędzy sesjami.

Polska delegacja nie zgodziła się m.in. na zmiany akronimu CCBE na CBE, nie było zgody na wydłużenie kadencji władz CCBE, zmiany w statusie rozróżnienia form członkostwa w CCBE oraz rozszerzenia ilości wiceprezesów.

Delegacja austriacka – Rupert Manhart - przedstawiła swoje wstępne uwagi na temat zmian w pakiecie Anti-Money-Laundering. Wskazano na konieczność zapewnienia zapisów wzmacniających niezależność prawników.

Delegacja francuska omówiła projekt Europejskiej Konwencji zawodu prawnika. Laurent Pettiti zwracał uwagę na konieczność ochrony zawodu i zapewniania profesjonalnej ochrony poprawnej w miejsce podmiotów nieprofesjonalnych. Margaret von Galen życzyła wszystkim, aby prace nad konwencją zakończono jak najszybciej. Projekt przyjęto.

Kwestię prawników unijnych omówiła mec. Joanna Wisła-Płonka. Ubolewała, że Komisja Europejska traktuje ich jak każdą inna grupę zawodową, nie doceniając ich roli w zapewnianiu praworządności. Komisarz sprawiedliwości Didier Reynders przesłał dokument, w którym co prawda docenia rolę prawników, jednakże nie przekłada się to na prawodawstwo w tej materii. Dokument został przyjęty.

Jiri Novak z delegacji czeskiej przedstawił projekt aktu regulującego sztuczną inteligencję. Jiri Novak wspominał o tzw. Social Scoringu, który może być wdrożony właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji.

Sebastian Cording z delegacji niemieckiej przedstawił dokument z 31 sierpnia 2021, w którym delegacja niemiecka zwraca się do CCBE z prośbą o interwencję i przystąpienie do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przywołał sprawę, w której trzej niemieccy prawnicy skarżą, iż w wyniku przeszukania ich kancelarii (sprawa VW i Audi, które fałszowały wyniki pomiaru szkodliwości spalin) prokuratura pozyskała dokumenty objęte tajemnicą adwokacką. Firma prawnicza zebrała bowiem materiały dotyczące sprawy w związku z wewnętrznym dochodzeniem zleconym przez Grupę Volkswagena. Tymczasem dokumenty te zajęła prokuratura i wykorzystała w swoim śledztwie. Zdaniem delegacji niemieckiej, narusza to fundamentalne prawa od tajemnicy adwokackiej i podważa zaufanie do zawodu prawnika.

Margaret von Galen powitała Emmanuela Crabita, dyrektora ds. Praw Fundamentalnych i Praworządności w Komisji Europejskiej, który przedstawił informacje o polityce Unii Europejskiej w sprawie praworządności. Przedstawił raport KE o stanie praworządności, podkreślając z żalem, że aktualnie niektóre kraje UE borykają się z jej przestrzeganiem. Mówił, że przygotowanie raportu jest coraz bardziej skomplikowane, gdyż wymaga pobrania informacji z wielu różnych źródeł. Podziękował CCBE za ogromny wkład w stworzenie raportu.

Podczas obrad wielokrotnie rozmawiano o sytuacji w Polsce i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 (sygn. K13/21).

Po wystąpieniu Emmanuela Crabita omawiano sytuację w Polsce i na Węgrzech. Z inicjatywy adw. Bartosza Grohmana – sekretarza NRA, polska delegacja w CCBE głosiła projekt stanowiska. Mec. Wisła-Płonka zapowiedziała projekt, a adw. Bartosz Grohman przedstawił na forum Komitetu Sterującego tło wydarzeń i chronologię oraz omówił treść wyroku.

Po jego wystąpieniu Komitet Sterujący CCBE jednogłośnie przyjął stanowisko dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021r. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku TK powstanie zapewne kolejne, bardziej rozbudowane stanowisko CCBE.

Zarówno adw. Bartosz Grohman, jak i mec. Joanna Wisła-Płonka serdecznie podziękowali za stanowisko.

(czytaj stanowisko CCBE)

Następnie głos zabrała mec. Magdalena Witkowska, która przedstawiła propozycje kandydatur do nagrody Human Rights Award 2021.

Kolejno przedstawiono projekt odpowiedzi CCBE na drodze publicznej konsultacji „wspieranie ofiar przestępstw – ewaluacja dyrektywy w sprawie Praw Ofiar". Dokument będzie dalej procedowany na Komitecie do spraw karnych.

Kolejno omawiano dokumenty w sprawie wspierania ofiar przestępstw, propozycję projektu szkoleniowego Komisji Europejskiej w sprawie rozpraw przed ETS i procedur wraz u uwagami CCBE, i przedstawiono informacje wstępne na temat organizacji wydarzenia z udziałem przedstawicieli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i CCBE. Prace nad tymi dokumentami będą kontynuowane.  

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry