Ukazał się praktyczny komentarz do zmian w kpk


Ukazał się nowy komentarz do zmian w Kodeksie postępowania karnego. To praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Kazimierza J. Pawelca i Igora Tuleyi. Publikacja ukazłą się nakładem wydawnictwa Difin. 

W Przedmiowie czytamy, że budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ustawodawca uznał za zasadne zawrzeć odmienne lub zmienione rozwiązania bądź nie uwzględnił proponowanych zmian, co zwłaszcza dotyczyło ustawy z 20 lutego 2015 r. nazywanej „nowelą do noweli”. Stąd zaszła potrzeba sięgnięcia po wykładnię językową, systemową i inne. W komentarzu wykorzystano również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądownictwa międzynarodowego, a także dorobek piśmiennictwa.

Komentarz jest opracowaniem zbiorowym, jednak każdy z autorów nie unikał wyrażania własnych zapatrywań, wskazując również na inne. Publikacja jest zatem opracowaniem neutralnym. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego. Warto, aby sięgnęli po nią również policjanci i pracownicy innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.

Kazimierz J. Pawelec - doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, autor, współautor, redaktor naukowy kilkunastu książek naukowych i popularno-naukowych, dotyczących wypadków drogowych, procesu karnego i prawa karnego skarbowego.

Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

dr hab. Wojciech Cieślak, profesor UG, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 60 prac naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego.

(czytaj spis treści)

Ksiązkę można zakupić za pośrednictywem strony internetowej (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/