Urząd Patentowy RP ostrzega przed oszustwami

Urząd Patentowy ostrzega przed nowym sposobem wyłudzała przez oszustów pieniędzy od osób zgłaszających przedmioty własności przemysłowej. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje o udzieleniu ochrony na znaki towarowe, wykorzystując bazę danych dostępną na stronie Urzędu. Urząd Patentowy instruuje, jak rozpoznać oszustwo, jakie wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia i przed czym pełnomocnicy, reprezentujący zgłaszających przed Urzędem Patentowym, powinni ostrzegać klientów.

Nielegalny proceder polega na wysyłaniu sfałszowanych decyzji wzywających do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony na znaki towarowe, przy czym żądane kwoty określane są w euro, a numery rachunków bankowych wskazują, że konta bankowe zostały założone w Niemczech.

Sfałszowane decyzje zawierają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej. Dane te są jawne, dostępne w bazie danych znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Do fałszywych decyzji dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).

Urząd Patentowy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również współpracuje z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.

Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd patentowy decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowani autentyczności korespondencji. (przejdź na stronę Urzędu Patentowego)

Zamieszczono także stosowane ostrzeżenie na stronie internetowej Urzędu oraz w mediach społecznościowych, jak również wysłano ostrzeżenie do wszystkich podmiotów korzystających z Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

Urząd zwraca szczególną uwagę na kwestię dokładnej weryfikacji numeru konta, na które dokonywane są tego typu przelewy.

Właściwy numer to: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Wszystkie wezwania do dokonania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy.

Urząd Patentowy nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochrone przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. Nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego.

W przypadku korzystania przez zgłaszającego przedmioty własności przemysłowej w postępowaniu przed Urzędem patentowym z usług penomocnika, wszelka korespondencja kierowana jest na ręce tego pełnomocnika, nigdy bezpośrednio do strony.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry