Ważne przypomnienie dla adwokatów od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sekretarz stanu Sebastian Skuza, zwraca się do adwokatów z prośbą o informowanie swoich klientów o obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru.

Zgodnie z art. 58 pkt 1-13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.; dalej "ustawa AML") do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obowiązane są

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

          - mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
         - nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje:

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich adwokatów, aby podczas świadczenia pomocy prawnej informowali swoich klientów, iż podmioty wskazane w art. 58 pkt 1-13 ustawy AML ( w szczególności trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu) są obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.

Informowanie o powyższym obowiązku może uchronić klientów przed nałożeniem na nich kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry