Weimarski Protest Adwokatur – Paryż, Berlin, Warszawa

Przedstawiciele trzech europejskich wspólnot adwokackich – Paryża, Warszawy i Niemiec - podpisali 29 listopada 2019 r. w Paryżu wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez polskie władze wykonawcze i ustawodawcze rządów prawa oraz niezależności sądownictwa. Zaapelowali także do polskich władz o przywrócenie rządów prawa, niezawisłości sądownictwa oraz respektowanie zasady autonomii samorządów prawniczych, zwłaszcza w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Do podpisania trójstronnego listu otwartego doszło w ramach odbywających się w dniach 27 – 30 listopada 2019 r. w Paryżu uroczystości, związanej z zakończeniem roku adwokackiego 2019 – Rentrée Solenelle du Barreau de Paris. W wydarzeniu ze strony Izby Adwokackiej w Warszawie wzięli udział dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz członkini Komisji ds. Współpracy z Zagranicą adw. Aleksandra Stępniewska.

W podpisanym liście otwartym zwrócono uwagę na fakt, iż poszanowanie niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

Sygnatariusze listu podkreślili, że potencjalne zagrożenia rządów prawa oraz praw i wolności, wynikające z reformy wymiary sprawiedliwości przeprowadzonej w ostatnich czterech latach przez większość parlamentarną, zostały teraz przekształcone w rzeczywiste i konkretne represje wobec tych, którzy walczą o utrzymanie wspólnych europejskich zasad i wartości, i którzy sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władze, w szczególności przeciwko sędziom, prokuratorom i adwokatom.

(czytaj List otwarty w j. angielskim)
 
Poniżej treść trójstronnego listu otwartego

Paryż, 29 listopada 2019 r.
 
My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu i Warszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą.

Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne z podstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają w obronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają  się niekonstytucyjnym  reformom wprowadzanym przez polskie  władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.

Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczych i ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Edith Kindermann, Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

Marie-Aimée Peyron, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry