Weronika Bańska nową prezes Stowarzyszenia Elsa Poland


Zgodnie z doroczną tradycją adwokat Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun stowarzyszenia ELSA Poland z ramienia NRA spotkał się z ustępującym prezesem stowarzyszenia Kamilem Baranem  i  z nowym prezesem ELSY Poland na kadencje 2019/2020 Weroniką Bańską.

Celem spotkania było omówienie kolejnego roku współpracy pomiędzy NRA a Stowarzyszeniem ELSA Poland. 

Naczelna Rada Adwokacka jest od lat partnerem naukowym ELSA Poland i wspiera stowarzyszenie w podejmowanych przez nie inicjatywach.

Podążając za wizją i celami statutowymi, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przygotowuje się do 39. roku swojej działalności. Jako organizacja non-profit, podejmować będzie działania na rzecz społeczeństwa w ramach całorocznego Programu Praw Człowieka, którego zwieńczeniem będzie kolejna odsłona programu Right2B Forum.

Warto przypomnieć, że od prawie 40 lat Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, zrzeszając setki studentów prawa i administracji, wychowuje kolejne pokolenia ambitnych, zdolnych do podejmowania inicjatyw, zaangażowanych w życie społeczności prawników.

Nadchodzący rok akademicki po raz kolejny obfitować będzie w projekty o różnorodnej tematyce, które skupione w ramach 3 obszarów działalności dążyć będą do urzeczywistniania wizji Stowarzyszenia.

Filar naukowy opierać się będzie na organizacji prestiżowych konkursów, jakimi są Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy czy Ogólnopolski Konkurs na Glosę, gdzie wyróżniający się umiejętnościami studenci rywalizują między sobą pod czujnym okiem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska prawniczego. W ramach popularyzacji idei moot courts odbędzie się pierwszy w ELSA Poland Ogólnopolski Moot Court z Prawa Cywilnego “Civilis”, a dzięki Mistrzom Mediacji promowane będą alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Studenci będą mieli również możliwość uczestnictwa w akademiach webinarowych dedykowanych konkretnym gałęziom prawa oraz rozwijania talentów redaktorskich poprzez tworzenie magazynu studenckiego “Index” jak i Przeglądu Prawniczego ELSA Poland. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest również XX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, która od lat cieszy się renomą projektu prezentującego niezwykle wysoki poziom merytoryczny.

W ofercie projektów z zakresu współpracy międzynarodowej znajdzie się szeroka gama wyjazdów studyjnych i instytucjonalnych (Study Visits i Institutional Visits) celem poznawania innych systemów i kultur prawnych oraz zaznajamiania się z zasadami funkcjonowania instytucji publicznych. W ramach ELSA Delegations tworzone są unikatowe szanse na wzięcie udziału w obradach Rady Europy, OECD, WIPO oraz wielu agend Organizacji Narodów Zjednoczonych w roli obserwatora, natomiast dzięki aplikacji na program STEP można odbyć międzynarodową praktykę zawodową. Ukoronowaniem tego zbioru inicjatyw są zimowe i letnie szkoły prawa oraz konferencje międzynarodowe, poszerzające wiedzę prawniczą i pozwalające na budowanie światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową.

W zakresie filaru społecznego działalności podejmowane będą działania mające na celu rozprzestrzeniać ideę postaw ludzi świadomych, wrażliwych na krzywdę i zaangażowanych. Mając za jeden z programów wiodących Program Praw Człowieka, a w nim temat przewodni, jakim jest prawo do równego traktowania w całym kraju organizowane będą wydarzenia związane z prawem antydyskryminacyjnym pod hasłem “Right2B”. Całoroczne działania zakończy Right2B Forum, gdzie w gronie przedstawicieli różnych środowisk poruszona zostanie kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapowiada się również kontynuacja akcji zwalczania negatywnych zjawisk związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w ramach Programu Certyfikacji Praktyk “Dobra Praktyka” oraz poprzez Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl.

Działalność ELSA Poland to także, a może i przede wszystkim szereg inicjatyw lokalnych podejmowanych przez oddziały Stowarzyszenia rozlokowane w 15 miastach Polski, które mają na celu zarówno rozwój naukowy, np. wydarzenia organizowane w ramach Dni Edukacji Prawniczej, lokalne konkursy i warsztaty, jak i zawodowy studentów poprzez np. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy cykl Akademii Praktykanta.

Działania te już od kilku lat zmierzają w kierunku kształtowania nowej generacji prawników, którzy niezmiennie, z niesłabnącym zapałem chcą walczyć o zmianę na lepsze. Ten rok będzie kolejnym krokiem na drodze do realizacji wizji Stowarzyszenia, bowiem na koniec zawsze chodzi o jedno - o sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Naczelna Rada Adwokacka będzie wspierać stowarzyszenie i zarazem promować Adwokaturę wśród studentów prawa w Polsce.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry