Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację w 2019 r.

Publikujemy komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o ogłoszeniu wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2019 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2019 r.:

 1.     ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2.     Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3.     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4.     ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5.     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6.     ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7.     ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8.     ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9.     ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10.     ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11.     ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12.     ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13.     ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14.     ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15.     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16.     ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 17.     Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 18.     ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 19.     ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 20.     ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 21.     ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 22.     ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 23.     ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 24.     ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 25.     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 26.     ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 27.     ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 28.     ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 29.     ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 30.     ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 31.     ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 32.     ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 33.     ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 34.     ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 35.     ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 36.     ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 37.     ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 38.     ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 39.     ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 40.     ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 41.     ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 42.     ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 43.     ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 44.     ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 45.     ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 46.     ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 47.     ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 48.     ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 49.     ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 50.     ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 51.     ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 52.     ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 53.     ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 54.     ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 55.     ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

(zobacz na stronie MS)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski