Wytyczne dla samorządów zawodowych ws. uchwał regulujących wykonywanie zawodu

  • „Wytyczne dla samorządów zawodowych odnośnie do sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne” – to dokument, który omawiano 19 października br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.
  • Na spotkaniu Naczelna Radę Adwokacką reprezentowała adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.
  • Poniżej publikujemy dokument oraz prezentację ministerstwa.

Spotkanie poświęcone było realizacji przez samorządy zawodowe obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów, wdrożonej ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej: u.u.k.z.).

Omówiono dokument „Wytyczne dla samorządów zawodowych odnośnie do sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne" w odniesieniu do przygotowania ocen proporcjonalności oraz przeprowadzania konsultacji projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne.

W dyskusji wskazano, że wszystkie uchwały dotyczące wykonywania zawodu muszą od 31 lipca 2019 r. zawierać uzasadnienie wraz z oceną zgodności. Chodzi o uchwały dotyczące m.in. etyki, regulaminu czy szkolenia, mogące wpłynąć na sytuację konkretnej osoby, wywołując negatywne konsekwencje, np. postępowanie dyscyplinarne. Dotyczy to uchwał wszystkich organów samorządów, w tym również Okręgowych Izb Adwokackich.

W dyskusji wykluczono uchwały zmieniające wysokość składek członkowskich.

W razie wątpliwości samorządy mogą skonsultować konieczność przeprowadzenia analizy z Koordynatorem ds. uznawania kwalifikacji, który ma możliwość przedłożenia zapytania Komisji Europejskiej.
Wskazano, iż każdorazowo istnieje obowiązek przekazania informacji o uchwale wraz z uzasadnieniem i oceną zgodności Koordynatorowi ds. uznawania kwalifikacji oraz zalecane (lecz nie obowiązkowe) jest przekazanie informacji do właściwego ministra.

Ocena proporcjonalności i uzasadnionego charakteru może, ale nie musi zawierać badań wykonanych przez zewnętrzne jednostki. Można powoływać się na badania wewnętrzne, naukowe, a także dane i konsultacje zebrane w ramach samorządu. Zakres i sposób przeprowadzenia oceny musi być adekwatny do zamierzonych zmian.

Odnośnie do konsultacji publicznych (art. 50 e ust. 2 u.u.k.z.) wskazano, iż zalecane jest opublikowanie projektu wraz z uzasadnieniem i oceną zgodności na stronie internetowej samorządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, z możliwością odniesienia się przez każdą zainteresowaną osobę i instytucję do treści projektu w terminie 14 dni (termin ten można skrócić w przypadkach szczególnie uzasadnionych).

Celem umożliwienia wniesienia uwag, należy utworzyć dedykowaną skrzynkę e-mail lub formularz online.
Następnie należy odnieść się do każdej z otrzymanych uwag, minimalna odpowiedź powinna zawierać informacje czy uwaga została uwzględniona, czy też nie oraz wskazanie powodów.

Jeżeli uwaga zostanie uwzględniona, należy powtórzyć procedurę, tj. uzupełnić ocenę zgodności oraz ponownie opublikować projekt do konsultacji.

W dyskusji poruszono także kwestię środków zaskarżenia uchwał, które podjęto sprzecznie z brzmieniem powyższych przepisów, a także skutków takiego zaskarżenia.

W konkluzji wskazano, że istniejące regulacje krajowe zapewniają skuteczne środki odwoławcze, o których mowa w art. 9 dyrektywy 2018/958.

Opracowała: Adwokat Agata Koschel-Sturzbecher

 

(pobierz dokument Wytyczne dla samorządów zawodowych odnośnie do sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne)

 

(pobierz prezentację ministerstwa)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry