113. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  • 113. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 23 listopada w formie stacjonarnej.
  • Prezydium omówiło szczegółowo sprawę rozwoju elektronicznej systemu obsługi Adwokatury (eSOA).
  • Prezydium NRA zapoznało się z założeniami projektu kampanii promującej zawód adwokata w social mediach.
  • Prezydium NRA rozpoczęło pracę nad projektami petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, które planuje złożyć powtórnie do organów uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej.

Prezes NRA zreferował sprawy bieżące.

Prezes NRA poinformował o swoim udziale w wydarzeniach między 17 a 19 listopada w Gdańsku. Miała tam miejsce konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich, konferencja kierowników doskonalenia zawodowego oraz ogólnopolskie forum aplikantów adwokackich.

Prezes NRA przedstawił główne wnioski wynikające z tych konferencji oraz z Forum Aplikantów Adwokackich.

Prezes NRA poinformował o przebiegu i wynikach spotkania z Ministrem Cyfryzacji, w którym uczestniczyli też przedstawiciele podmiotów, które będą zobowiązane do stosowania e-Doręczeń. Z uwagi na zgłaszane między innymi przez Prezesa NRA wątpliwości co do stanu przygotowań do wdrożenia e-Doręczeń, Minister Cyfryzacji podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia e-Doręczeń z 10 na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji ma wystąpić z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1 stycznia 2025 r.

Prezes NRA podkreślił, że Adwokatura udostępnia adwokatom i aplikantom adwokackim materiały instruktażowe, będące pomocą przy zakładaniu skrzynek do e-Doręczeń. Materiały dostępne są na stronie adwokatura.pl w zakładce e-Doręczenia oraz w dzisiejszym mailingu.

Prezes NRA poinformował także, że adw. Monika Horna-Cieślak, która otrzymała rekomendację i poparcie Prezydium NRA, jest kandydatką na funkcję Rzecznika Praw Dziecka z poparciem większości sejmowej. Głosowanie w Sejmie prawdopodobnie odbędzie się 28 listopada.

Prezes NRA, który został przez Sejm wybrany w skład Trybunału Stanu, pogratulował adwokatom, którzy także zostali wybrani do tego grona. Prezydium przekazało gratulacje Prezesowi NRA.

Prezes NRA poinformował o swoim udziale w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna”.   Konferencję zorganizowano w ramach obchodów Dnia Solidarności Przeciwko mowie Nienawiści i Agresji w Mediach i Polityce. Termin konferencji zbiegł się z rocznicą tragicznej śmierci komornik Ewy Kochańskiej, zaatakowanej w kancelarii przez nożownika.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Wśród gości zgromadzenia byli m.in. dr Hanna Machińska, sędzia TK w stanie spoczynku prof. Mirosław Wyrzykowski, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. Podczas wydarzenia prokurator Krzysztof Parchimowicz - pierwszy prezes Lex Super Omnia  - przeszedł w stan spoczynku.

Stowarzyszenie przyjęło uchwałę z apelem do przedstawicieli władzy ustawodawczej o podjęcie prac legislacyjnych nad nowym ustrojem prokuratury, opartym na zasadach demokratycznego państwa prawa i wartościach Rady Europy.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała sprawy bieżące oraz stan prac nad cyfryzacją pionu dyscyplinarnego.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zreferował sprawy bieżące.

Goście Prezydium: adw. Jacek Ziobrowski oraz wiceprezesi WSD adw. Małgorzata Tyszka-Hebda i adw. Piotr Zięba omówili sprawy organizacyjne związane z pracą Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Gośćmi Prezydium byli także przedstawiciele Wyższej Komisji Rewizyjnej, z przewodniczącym adw. Sławomirem Ciemnym. Spotkanie z Prezydium NRA dotyczyło prac nad systemem elektronicznej obsługi Adwokatury (eSOA) i planów jego rozwoju. Sprawę zreferował szczegółowo Prezes NRA. Wyższa Komisja Rewizyjna przedstawiła stanowisko i swoje rekomendacje wobec planów rozwoju eSOA. W dyskusji uczestniczył adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA oraz p. Łukasz Możejko z biura NRA.

Gośćmi Prezydium byli adw. Dariusz Lipski, przewodniczący Komisji Wizerunku NRA oraz p. Daria Śliż z agencji The MadAd. Prezydium zapoznało się z założeniami projektu 12-miesięcznej kampanii promującej zawód adwokata w social mediach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza, przedstawił na jakim etapie jest sprawa pełnomocnictw zawodowych w kontekście usługi w e-Urzędzie Skarbowym - dostęp do bazy danych z listy adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła wyniki wizytacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Adw. Mirosława Pietkiewicz omówiła wstępne założenia do zmian w Regulaminie w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów oraz w wytycznych Centralnego Zespołu Wizytatorów dotyczących prowadzenia wizytacji okręgowych rad adwokackich. Temat będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach Prezydium.

Prezes NRA omówił sprawę opracowania zasad prenumeraty i kolportażu pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. Temat będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu Prezydium NRA.

Prezes NRA omówił sprawę podjęcia działań dotyczących zaniechania naruszania prawa w postaci prawa ochronnego na znak towarowy ADWOKATURA POLSKA – PRAWO OJCZYZNA HONOR (Z.367071), prawa ochronnego na znak towarowy ADWOKATURA POLSKA (Z.544945) oraz prawa ochronnego na znak towarowy ADWOKATURA POLSKA (Z.544947), do których uprawniona jest Naczelna Rada Adwokacka.

Prezydium NRA rozpoczęło pracę nad petycjami Naczelnej Rady Adwokackiej, które planuje złożyć powtórnie do organów uprawnionych do inicjatywy ustawodawczej, projekty zreferował Prezes NRA. Omówione petycje dotyczą m.in.: zapewnienia osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, przeszukania kancelarii, zmiany zasad zawieszania adwokatów w wykonywaniu zawodu, prawa pocztowego w zakresie doręczeń przesyłek rejestrowanych adresowanych do adwokatów w związku z działalnością zawodową, czy zapewnienia dzieciom do 18. roku życia – pokrzywdzonym przestępstwem, przesłuchania w przyjaznym trybie. Petycje te Prezydium będzie omawiało podczas kolejnego posiedzenia, 30 listopada.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD, adw.  Piotr Zięba, wiceprezes WSD, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA, adw. Dariusz Lipski, przewodniczący Komisji Wizerunku NRA, p. Daria Śliż.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski