125. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  • 125. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 29 lutego w formie zdalnej.
  • Prezydium omówiło wstępny projekt przepisów regulujących adwokacką umowę o współpracy, prace będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Prezydium NRA.  
  • Prezydium omówiło sprawy organizacyjne dotyczącego posiedzenia plenarnego NRA.
  • Prezydium NRA przyjęło uchwałę przyznając odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Grzegorzowi Karczmarkowi.
  • Prezydium omówiło sprawę kolportażu pisma „Młoda Palestra”.

 

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące od ostatniego posiedzenia Prezydium, które odbyło się 15 lutego.

Prezes NRA poinformował o złożeniu projektu ustawy zakazującego wykorzystywania dowodów pozyskiwanych przeciwko obywatelom w sposób nielegalny.

(czytaj projekt)

Prezes NRA przypomniał o stanowisku NRA, krytykującym przyznanie wyłącznie sędziom prawa zgłoszenia sędziego–kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

(czytaj więcej)

Prezes NRA poinformował o swoich spotkaniach z wiceministrami sprawiedliwości – Arkadiuszem Myrchą oraz Marią Ejchart. Tematami spotkań – które będą kontynuowane – były widzenia adwokackie, w tym potrzeba zakazu ich monitorowania, ułatwienie realizacji widzeń adwokackich i kontaktów telefonicznych z adwokatem oraz dostępu zatrzymanego do adwokata. Rozmowy z ministerstwem dotyczą także płynności wypłacania wynagrodzenia za wykonaną już pomoc prawną świadczoną z urzędu oraz urealnienia wysokości tych stawek. Prezes NRA przekazał w trakcie tych spotkań projekty NRA dotyczące regulacji rynku pomocy prawnej, zasad przeszukiwań kancelarii adwokackiej i zasad zawieszania adwokatów w czynnościach zawodowych.
Kolejne spotkanie z wiceminister Marią Ejchart zaplanowane jest na 18 marca.

Prezes NRA przekazał informacje ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi o tym, że NRA nie weźmie udziału w procesie wyłaniania kandydata na funkcję Prokuratora Krajowego. Decyzja NRA została pozytywnie przyjęta także przez media i była szeroko komentowana.

(czytaj więcej)

Prezes NRA przedstawił złożoną już krytyczną opinię NRA do rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka. Opinia została opublikowana na stornie adwokatura.pl NRA wskazuje, że obowiązek organizacji i finansowania szkoleń dla reprezentantów dziecka powinien spoczywać na państwie, a nie na adwokatach. NRA krytycznie ocenia również proponowane rozwiązania dotyczące zasad zgłaszania adwokatów i radców prawnych deklarujących chęć reprezentowania dziecka w postępowaniu sądowym.

(czytaj opinię)

Prezes NRA zreferował także swoje rozmowy w ministerstwie cyfryzacji na temat współpracy przy cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym cyfryzacji Adwokatury.

Prezes NRA poinformował o swoim spotkaniu z wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Tematem była reforma funkcjonowania Służb Specjalnych. Prezes NRA przygotowuje raport – we współpracy z prof. Dobromiłą Szumiło-Kulczycką - o stanie obecnym, który ma być puntem wyjścia do przygotowania projektu reformy i docelowo projektu ustawy w tym przedmiocie.

Prezes NRA omówił stan prac nad poszukiwaniem nieruchomości na potrzeby nowej siedziby NRA.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, przestawił sprawozdanie z wizyty w Krakowie w dniach 23-24 lutego, gdzie na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy oraz Pani Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych wziął udział w uroczystościach upamiętniających drugą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę oraz szeregu wydarzeń towarzyszących.

Adw. Bartosz Grohman omówił swój udział w posiedzeniu senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju zorganizowane z Fundacją Nie Będziesz Szła Sama pt: „Rola psychologów i pedagogów szkolnych – wyzwania i rozwiązania”. Wiceprezes przedstawił na tym spotkaniu informacje o akcjach edukacyjnych Adwokatury, takich jak „Bajeczni Adwokaci” czy „Adwokaci rozjaśniają prawo”, mówił też o otwartości Adwokatury na współpracę przy inicjatywach Rzecznika Praw Dziecka  – szczegółowe sprawozdanie jest umieszczone na stronie adwokatura.pl.

(czytaj więcej)

Wiceprezes NRA omówił także przygotowania do wizyty delegacji Norweskiej Rady Adwokackiej (Advokatforeningen) w Warszawie w kwietniu br.

Gościem Prezydium była adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, która omówiła wstępny projekt przepisów dotyczących adwokackiej umowy o współpracy. Projektowi umowy towarzyszy projekt stosownych zmian w ustawie Prawo o Adwokaturze.

Po dyskusji, Prezydium postanowiło kontynuować prace nad projektem, a następnie przedstawić wypracowany dokument na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej do dyskusji.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, zreferował sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego.

Gościem Prezydium był apl. Adw. Adam Kozień, sekretarz pisma „Palestra” oraz redaktor naczelny pisma „Młoda Palestra”. Pan Mecenas zreferował sprawy dotyczące wydawania i kolportażu „Młodej Palestry”.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której przyznaje – na wniosek ORA w Radomiu - adw. Grzegorzowi Karczmarkowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, apl. Adw. Adam Kozień, sekretarz pisma „Palestra” oraz redaktor naczelny pisma „Młoda Palestra”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski