130. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  • Prezydium omówiło założenia do projektu zmian k.p.c. i k.p.k., na bazie których zostaną opracowane i przedłożone Ministerstwu Sprawiedliwości i Sejmowi RP, projekty przepisów przewidujące wdrożenie w ramach Portalu Informacyjnego możliwości składania pism procesowych przez pełnomocników w formie elektronicznej.
  • Prezydium przyjęło projekt zmiany Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru i skierowało go pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury przedstawił bieżącą pracę ośrodka i przygotowywane inicjatyw.
  • Prezydium omówiło sprawy dotyczące informatyzacji Adwokatury oraz stan wdrożenia systemu EZD RP w ramach projektu transformacji cyfrowej biur NRA i okręgowych rad adwokackich.
  • Prezydium omówiło stan prac nad zakupem nieruchomości na potrzeby nowej siedziby biura NRA.

Posiedzenie Prezydium rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci adw. dr. Piotra Blajera, wieloletniego dziekana ORA w Rzeszowie, który zmarł 23 marca br.

Prezes NRA przedstawił sprawy bieżące.

Prezes NRA poinformował o zaanonsowaniu II edycji akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”, która ruszy 1 czerwca. W drugiej edycji adwokatki i adwokaci, aplikantki i aplikanci adwokaccy czytać będą w przedszkolach i szkołach (klasy I-III) nową książkę „Leśne sprawy Misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora”. Zapisy do akcji ruszą 8 kwietnia. Już dziś, do 7 kwietnia można zamawiać odzież z grafikami z nowej bajki w internetowym sklepie Fundacji Adwokatury www.sklep.adwokatura.pl.

Prezes NRA poinformował, że dzięki współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej, Fundacji Adwokatury oraz Towarzystwa GEST – Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców języka migowego, książka „Leśne sprawy Misia Adwokata” tłumaczona jest na język migowy. W sobotę 23 marca adw. Przemysław Rosati odwiedził siedzibę Towarzystwa GEST, gdzie brał udział w nagraniu tłumaczonego fragmentu.

Prezes NRA poinformował o przebiegu Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, w którym wziął udział.

Prezes NRA poinformował o szkoleniu online z korzystania z Portalu Informacyjnego sądów powszechnych prowadzonym przez sędziego Wojciecha Łukowskiego. Zapisały się na to szkolenie 1124 osoby.

Prezes poinformował o swoim udziale w wysłuchaniu publicznym w Sejmie w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W wysłuchaniu Adwokaturę reprezentowali także: adw. Monika Haczkowska, adw. Emilia Naumann, adw. Maciej Obrębski i adw. Francesco Goldoni. Prezes poinformował o przedstawieniu postulatu wprowadzenia zmiany do przedmiotowego projektu polegający na tym, że prawo zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, przysługiwałoby nie tylko sędziom, ale także: Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, organowi uprawnionemu do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a przede wszystkim grupie co najmniej 2000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu.

Prezes NRA poinformował, że 26 marca spotkał się z prezes Urzędu Patentowego Edytą Demby-Siwek, w sprawie ochrony znaków towarowych.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, przedstawił informację na temat przebiegu pogrzebu adw. dr. Piotra Blajera, który odbył się 27 marca w Rzeszowie. Wieloletni Dziekan Izby Adwokackiej w Rzeszowie zmarł 23 marca w wieku 90 lat.

Adw. Grohman omówił przebieg IV Finału Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w dniu 16 marca, który NRA co roku obejmuje patronatem. W skład jury finałowego wszedł tym razem adw. Ryszard Kalisz – członek NRA, a sam turniej jest już zrelacjonowany na stronie adwokatura.pl.

Wiceprezes zreferował sprawy zagraniczne: omówił robocze spotkanie z przedstawicielami Conseil National de Barreaux w Warszawie w dniu 18 marca. Podczas spotkania omówiono planowaną wizytę Kierownictwa CNB w Warszawie.

Zrelacjonował także przebieg Standing Committee CCBE w Brukseli 21-22 marca. W trakcie posiedzenia w Brukseli poruszano m.in. kwestię cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w Europie, działanie fundacji ELIL (European Lawyers in Lesvos) oraz kwestie związane z wyborami europejskimi (przyjęto manifest w tej sprawie), i ochrony środowiska oraz zmiany klimatu. Szczegółowa relacja jest już umieszczona na stronie adwokatura.pl.

W dniu 3 kwietnia planowane jest spotkanie z delegacją Norweskiej Rady Adwokackiej (Advokatforeningen) w Warszawie.

Prezes NRA zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, omówiła sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego.  

Gość Prezydium adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, podsumował spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, które miało miejsce 22 marca w biurze NRA. Komisja omówiła bilans zysków i strat NRA za rok 2023 i odniosła się z uznaniem dla dyscypliny finansowej i dbania o finanse przez NRA. Komisja omówiła problemy małych Izb adwokackich związane z kosztami prowadzenia aplikacji adwokackiej. Tematem spotkania były także koszty związane z procesem cyfryzacji Adwokatury. Przedmiotem dyskusji Komisji były także rekomendacje dotyczące zakupu nieruchomości na potrzeby nowej siedziby NRA.

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zreferował sprawy dotyczące działalności Ośrodka. Przedstawił propozycję podjęcia inicjatywy wystąpienia o nadanie warszawskim skwerom imienia: adw. Cezarego Ponikowskiego pierwszego w odrodzonej Polsce prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety, która została adwokatem w Polsce. Prezydium upoważniło adw. Pawła Gierasa do przygotowania odpowiednich dokumentów i przeprowadzenia tych inicjatyw.

Adw. Gieras przedstawił także sprawy organizacyjne związane z planowanym w Krakowie w 2026 r. spotkaniu UIA. UIA to międzynarodowe stowarzyszenie, które zrzesza prawników indywidualnych, adwokatury, także federacje i stowarzyszenia prawnicze. UIA jest zaangażowana w obronę prawników, którzy mogą być pod presją lub zagrożeniem w dowolnym miejscu na świecie, poprzez lobbing i działania rzecznicze. Często wypowiada się również przeciwko przeszkodom w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i prawnie ustanowionym stowarzyszeniom adwokackim.

Adw. Gieras poinformował, że po świętach ruszy ankieta OBA skierowana do wszystkich adwokatów, a dotycząca oczekiwań co do zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i procedury cywilnej. Celem jest przygotowanie na bazie wyników tej ankiety propozycji zmian w przepisach procedury cywilnej.

Adw. Paweł Gieras przedstawił także stan prac nad Cyfrowym Muzeum Adwokatury. Prezes OBA przypomniał też, że w tym roku pismo „Palestra” obchodzi 100-lecie.

Prezes NRA zreferował sprawy dotyczące rozwoju elektronicznego Systemu Obsługi Adwokatury i cyfryzacji samorządu adwokackiego oraz wdrożenia systemu EZD RP w ramach projektu transformacji cyfrowej biur NRA i okręgowych rad adwokackich.

Prezes NRA przedstawił postęp prac dotyczących zakupu nieruchomości na potrzeby nowej siedziby biura NRA.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, omówiła projekt zmiany Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru. Prezydium postanowiło przyjąć projekt uchwały i przekazać dokument pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej celem uchwalenia.

Prezes NRA poinformował o wynikach posiedzenia Kapituły Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym.

Prezydium postanowiło skierować do NRA projekt uchwały z wnioskiem o przyznanie przez Krajowy Zjazd Adwokatury Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym Panu Ferdynandowi Rymarzowi.

Prezes NRA przedstawił także kandydatów do odznaki Adwokatura Zasłużonym. Prezydium przyjęło uchwały, w których przyznaje odznaki Adwokatura Zasłużonym: adwokat Annie Gieniusz-Kłubowicz, adwokatowi Robertowi Moraljanowi, adwokatowi dr. Andrzejowi Maciągowi, Adwokatowi Romanowi Soboniowi, adwokat Katarzynie Ząbkiewicz.

Prezydium przyjęło uchwałę wybierając w skład polskiej delegacji w CCBE na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

1.    Access to Justice ‒ adw. Jan Talaga
2.    Anti-Money Laundering ‒ adw. Marita Dybowska-Dubois
3.    Company Law ‒ adw. dr Michał Bieniak
4.    Corporate Social Responsibility (CSR) ‒ adw. Wojciech Bagiński
5.    Criminal Law ‒ adw. dr Witold Kabański
6.    Criminal Law ‒ adw. Michał Zacharski
7.    Deontology ‒ adw. dr Małgorzata Kożuch
8.    EU Lawyers ‒ Avv Luigi Lai
9.    Environment and Climate Change – adw. Wojciech Bagiński
10.    European Convention Working Group ‒ adw. dr hab. Jacek Skrzydło
11.    European Private Law ‒ adw. Marta Nowakowska
12.    European Transparency Register Working Group – adw. dr Małgorzata Kożuch
13.    Family & Succession Law ‒ adw. Agnieszka Daniszewska-Zujko
14.    Future of the Legal Profession and Legal Services ‒ adw. Paweł Rybiński
15.    Human Rights ‒ adw. Natalia Klima-Piotrowska  
16.    Insurance ‒ adw. Aneta Bęczkowska
17.    International Legal Services – adw. Agata Rewerska
18.    IT Law ‒ adw. Bartłomiej Trętowski
19.    Migration – adw. Beata Paxford
20.    PECO – adw. dr Tomasz Snarski
21.    Permanent Delegation to the European Court of Human Rights (PD Strasbourg) – adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
22.    Surveillance Working Group ‒ adw. Bartłomiej Trętowski
23.    Tax ‒ adw. Michał Pomorski
24.    Training – adw. Piotr Paduszyński
25.    Young Lawyers – adw. Adriana Gostępska

Prezydium przyjęło uchwałę, którą wybiera do składu Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej: adwokata Piotra Krzaka i adwokat Magdalenę Stec.

Prezydium przyjęło uchwałę, w której w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje adw. Karolinę Wilamowską ze składu Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prezydium omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej zaplanowanej na 5-6 kwietnia w Lublinie, w tym porządek obrad.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, zreferował sprawy dotyczące naruszania praw ochronnych do znaków towarowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił treść wystąpienia do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zmian w Kodeksie Pracy, szczególnie art. 188, który w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej dyskryminuje w swoim brzmieniu dzieci z rodzin wielodzietnych. Prezydium poparło to wystąpienie.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe.

Prezes NRA omówił sprawę zmiany zasad działania referatu spraw osobowych. Prezydium przedyskutowało zagadnienie i podjęło decyzje.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, przypomniała, że od 1 kwietnia wzrasta opłata za przesyłki polecone. Tym bardziej pilna jest potrzeba rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. Niezwykle ważna nie tylko dla środowiska adwokackiego jest możliwość wymiany e-korespondencji z sądami. Prezes NRA przedstawił założenia do projektu zmian k.p.c. i k.p.k., na bazie których zostaną opracowane i przedłożone Ministerstwu Sprawiedliwości i Sejmowi RP, projekty przepisów przewidujące wdrożenie w ramach Portalu Informacyjnego możliwości składania pism procesowych przez pełnomocników w formie elektronicznej.  Poinformował o dotychczasowych rozmowach w tej sprawie z zastępcą koordynatora krajowego do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego sędzią Wojciechem Łukowskim.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati przedstawił informację w sprawie wytoczenia przez adwokata Roberta Pogorzelskiego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w związku z pełnieniem dyżuru, o którym mowa w art. 517j § 1 k.p.k. Jednocześnie Prezes NRA zarekomendował przystąpienie do tej sprawy przez Naczelną Radę Adwokacką w celu wspierania Pana mecenasa w toku postępowania. Prezydium postanowiło przystąpić do sprawy, po formalnym uzyskaniu zgody stosownie do art. 61 § 3 k.p.c.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski