42. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Kolejne, 42. posiedzenie Prezydium NRA odbyło się w formie zdalnej 27 stycznia 2022.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati poinformował, że otrzymał odpowiedź z Kancelarii Rady Ministrów na swoje pismo w sprawie inwigilowania telefonu adwokata programem PEGASUS. Prezydium zapoznało się z treścią odpowiedzi.

Prezes NRA poinformował też o pozytywnym efekcie spotkania z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, które miało miejsce 17 stycznia br. i dotyczyło prawa zatrzymanego do dostępu do adwokata. Rozmowa zaowocowała nawiązaniem współpracy, także w zakresie organizacji szkoleń dla adwokatów i policjantów.

Prezydium, po wystąpieniu zaproszonych gości: adw. Ewy Bojanowskiej z ORA w Warszawie i adw. Marcina Derlacza, przewodniczącego Komisji Aplikacji Adwokackiej, omówiło sprawy organizacyjne dotyczące finału konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium.

Prezydium omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.

Prezydium zapoznało się z referatem adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora do spraw izbowych.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała wizytację jednej z okręgowych rad adwokackich.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawę propozycji współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w zakresie programu badania i walki z antysemityzmem w Polsce. Prezes NRA poinformował, że NRA miałaby zostać partnerem merytorycznym projektu, zaproponował, by w ramach tej współpracy postulować upamiętnienie adwokatów pochodzenia żydowskiego na wystawie czasowej w Muzeum Polin. Prezydium wyraziło kierunkową zgodę na zawarcie porozumienia z Muzeum.

Prezydium podjęło dwie uchwały, powołujące w skład Komisji Informatyzacji NRA adw. Piotra Mazuro oraz w skład Komisji Praw Człowieka NRA adw. Martę Piotrowską-Kłak.

Prezydium omówiło projekt porozumienia pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Izbą Adwokacką w Warszawie w sprawie określenia funkcjonalności nowego modułu E-Dziennika. Prezydium podjęło kierunkową zgodę.

Prezydium, po krótkiej dyskusji, przyjęło projekt Regulaminu konkursu na esej „Historia Adwokatury w Polsce”.

Prezydium NRA zapoznało się z informacjami dotyczącymi statusu procesu powoływania Fundacji Adwokatury i przedyskutowało szczegóły. Adw. Bartosz Grohman przedstawił też uwagi ORA w Radomiu do projektu statutu Fundacji.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała sprawę dotyczącą ofert, które wpłynęły w sprawie nabycia przez NRA nieruchomości na potrzeby biura Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium zapoznało się z informacjami i przedyskutowało oferty.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, podniósł kwestie utraty ważności legitymacji adwokackiej wskutek skreślenie danego adwokata z listy adwokatów. Zaproponował, aby NRA przygotowała jednolity wzór pisma wzywającego adwokata do zwrotu legitymacji po skreśleniu go z listy adwokatów.
 
W związku z lawinowym przyrostem zachorowań na COVID-19, adw. Grohman zwrócił się do Prezydium o wydłużenie pracownikom biura NRA modelu pracy zmianowej w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń, co Prezydium zaakceptowało.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, nawiązał do trudnej sytuacji na Ukrainie i sprawy bezpieczeństwa ukraińskich adwokatów.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Bojanowska z ORA w Warszawie, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej.  

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA wyznaczono na  3 lutego 2022.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry