Adw. dr Małgorzata Kożuch wiceprezesem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej


Adw. dr Małgorzata Kożuch została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest właściwy w sprawach sporów, w których jedną ze stron jest:

  •    Skarb Państwa,
  •    jednostka samorządu terytorialnego,
  •    państwowa osoba prawna,
  •    osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
  •    spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów.


Sąd jest także właściwy do prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, w którym jedną ze stron jest organ administracji publicznej lub wskazany wyżej podmiot.

Adw. dr Małgorzata Kożuch została wpisana na listę adwokatów ORA w Krakowie w 2001 r. Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest akredytowanym mediatorem i trenerem mediatorów. 2013-2014 była członkiem Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

W latach 2004-2007 była członkiem ORA w Krakowie. Wielokrotnie wybierana na delegata izby krakowskiej na Krajowe oraz Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury (2004, 2007, 2010, 2013, 2016).

Pełniła wiele funkcji w samorządzie adwokackim, m.in. w kadencji 2007-2010 była członkiem NRA i członkiem Prezydium NRA. Ponownie funkcję człoka NRA pełniła w kadencjach 2010-2013, 2013-2016 i 2016-2021. W obecnej kadencji jest przewodniczącą Komisji Etyki NRA (od 2021 r.)

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek.

Odznaczona odznaką Zasłużony dla Adwokatury (2010) oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014) za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry