Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik Kobietą Adwokatury 2017


Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik została laureatką konkursu Kobieta Adwokatury 2017. Kapituła wyróżniła też trzy inne adwokatki: Natalię Klimę-Piotrowską, Marcjannę Katarzynę Dębską-Koniecek oraz Agnieszkę Staszków-Bularz

Nagroda została przyznana po raz pierwszy, by wyróżnić adwokatki, które odniosły sukces w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, wykazały się zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, jak również aktywnością na polu społecznym czy naukowym. 

Uroczystość miała miejsce 8 marca w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej. 

Galę otworzył adw. Jacek Trela, prezes NRA. Przypomniał, że pierwszą kobietą wpisaną na listę adwokatów była Helena Wiewiórska w 1925 roku. Została wpisana na listę izby warszawskiej. Dziś w zawodzie adwokata pracuje ok. 9 tys. pań i 11 tys. panów, jednak te proporcje wyrównają się, ponieważ wśród aplikantów adwokackich jest 3 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn. Prezes NRA podkreślił jednak, że nadal jest wiele do zrobienia. Widać bowiem, że nadal w zarządach dużych kancelarii dominują panowie, podobnie jest też we władzach samorządu adwokackiego - na 24 izby tylko trzy panie są dziekanami: w izbie białostockiej, bydgoskiej i częstochowskiej. Niewiele jest też pań we władzach NRA. Adw. Trela przypomniał, że Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku przyjął uchwałę zobowiązującą NRA do działań, których celem będzie wyrównanie udziału kobiet we władzach adwokatury - centralnych i izbowych. Podziękował adw. Katarzynie Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA za wysiłki, które ona i cały zespół wkładają w realizację uchwały zjazdowej. Wyraził nadzieję, że wszystkie te wysiłki spowodują, że na kolejnym Zjeździe będzie więcej kobiet zarówno w delegacjach izb, jak i w wyborach samorządowych. 

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska podziękowała prezesowi Treli, a także adw. Andrzejowi Zwarze, prezesowi Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA i adw. Anisie Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza NRA, za zaufanie i wsparcie, jakie okazują Zespołowi ds. Kobiet. 

Zaznaczyła, że Kapituła konkursu "Kobieta Adwokatury 2017" miała problem z wyborem laureatki spośród 18 nadesłanych kandydatur, ze względu na ogrom pracy i dokonań wszystkich zgłoszonych pań. Podkreślała, że cieszy fakt, że zgłoszenia pochodziły nie tylko ze środowiska adwokackiego, ale też np. od prezydenta i radnego miast. Zaznaczyła, że Kapituła chce uhonorować wszystkie kandydatki. 

Laureatkę wybrała 16 lutego br. Kapituła, w skład której wchodzą: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, dr Krzysztof Śmiszek, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Sylwetki laureatki i wyróżnionych adwokatek: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, dr Sylwia Spurek, dr Krzysztof Śmiszek, adw. Marta Tomkiewicz.

Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik podziękowała wspólnikom adw. Ewie Rutkowskiej i radcy prawnemu Marcinowi Kolasińskiemu za wsparcie i współpracę. Podziękowała także swoim konfratrom z inicjatywy #Wolnesądy – adw. Sylwii Gregorczyk-Abram, Marii Ejchart-Dubois, adw. Michałowi Wawrykiewiczowi za wspólne działania. Nagrodę dedykowała pamięci swojego dziadka - sędziego Sądu Najwyższego Tomasza Majewskiego, który złożył urząd w stanie wojennym, nie mogąc pogodzić się z całkowitym upolitycznieniem sądownictwa. Życzyła, by wielu adwokatów poszło w ślady nagrodzonych dziś adwokatek.

Wśród gości byli obecni byli adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i członek Kapituły, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan izby warszawskiej, adw. Andrzej Siemiński, a także grupa nauczycielek z Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu, których pełnomocniczką była adw. Natalia Klima-Piotrowska. 

Podczas uroczystości zaprezentowana została również najnowsza pozycja wydawnicza Ośrodka Badawczego Adwokatury – słownik, zawierający biografie kobiet adwokatów i kobiet sędziów pt.: „Temida wyemancypowana” autorstwa prof. dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego i sędziego Witolda Oknińskiego.  Autorzy dziękowali za wsparcie Adwokaturze przy wydaniu książki. Mówi o kobietach, które w dwudziestoleciu międzywojennym zostały sędziami, asesorami lub były aplikantkami ubiegającymi się o wykonywanie zawodu sędziego, to jednak opowiada też o adwokatkach, ponieważ część z prekursorek, zanim zostały sędziami, wykonywała zawód adwokata.  

Na koniec adw. Rafał Dębowski w imieniu kapituły podziękował adw. Gajowniczek-Pruszyńskiej. Podkreślił, że ta nagroda będzie motywacją nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn. "Sam podziwiam, jak wiele dobrego wnosicie panie i jak wspaniale budujecie wizerunek adwokatury za co dziękuję serdecznie." - podkreślił.

Laureatką została adw. Paulina Kieszkowska-Knapik. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Jest współzałożycielką Fundacji "Lege Pharmaciae" - organizacji pozarządowej, której zadaniem jest analiza i poddawanie debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. Fundacja zajmuje się także projektowaniem nowych regulacji, które mają zagwarantować sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego, na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Jest także współtwórczynią inicjatywy #Wolnesądy i członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1994-95 była stypendystką Tempus na Uniwersytecie w Ultrechcie w Holandii na Wydziale Prawa Wspólnoty Europejskiej. Jest adwokatem izby warszawskiej od 2002 r.

Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Krajowemu Forum Chorób Rzadkich, Polskiej Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. W 2017 roku pani mecenas reprezentowała pacjentów w czterech wygranych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących wydania zgody na refundacje leku dopuszczonego do obrotu, ale faktycznie niedostępnego na polskim rynku.

Jest laureatką nagrody Prawnik Roku 2016 w kategorii spraw precedensowych rankingu Rzeczpospolitej, przyznanej jej za prowadzenie spraw pro bono dla pacjentów w sporach z Ministerstwem Zdrowia o odmowę refundacji. Otrzymała także nagrodę Kryształowej Gwiazdy Krajowego Forum Chorób Rzadkich, przyznawanej w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju terapii chorób rzadkich.


Wyróżnienia:


Natalia Klima-Piotrowska, adwokat izby katowickiej od 2006 r. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie rodzinnym i cywilnym. Pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego izby katowickiej.

Od 2015 roku jest czynnie zaangażowana w działalność Komitetu Obrony Demokracji, a od lipca 2017 r. jest pełnomocniczką Śląskiego Zarządu KOD. W lutym i marcu 2017 r. zaangażowała się pro bono w obronę nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu, które w dniu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 3 października 2016 r., przyszły do szkoły ubrane na czarno, a podczas przerwy zrobiły sobie zdjęcie i umieściły je na profilu FB. Rzecznik dyscyplinarny postawił im zarzut naruszenia godności nauczyciela. W postępowaniu przed Komisją Dyscyplinarną Kuratorium Oświaty w Katowicach nauczycielki były bronione przez adw. Klimę-Piotrowską i zostały uniewinnione. Wraz z nimi 4 kwietnia 2017 r. pani mecenas odebrała nagrodę im. Anny Laszuk, przyznaną przez Radio TOK FM Czarnemu Protestowi/Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet.

Marcjanna Katarzyna Dębska-Koniecek, adwokat izby warszawskiej od 2013 r. Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym i procesowym. W 2014 r. pełniła funkcję członka Komisji Edukacji Prawnej przy NRA, zaś od 2017 r. jest sekretarzem tej Komisji. Jest także sędzią sądu dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Była delegatką na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie w2016 r. Jest także mediatorem Centrum Mediacyjnego przy NRA. Brała udział w akcji "Adwokaci na granicy" w marcu 2017 r., której celem była pomoc uchodźcom pochodzenia czeczeńskiego na przejściu granicznym w Terespolu. Mecenas Dębska-Koniecek podjęła się reprezentowania jednej z rodzin i obecnie prowadzi 6 postępowań w ramach krajowej ścieżki prawnej oraz jedno przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w ramach którego wywalczyła środek tymczasowy.

Wzięła też udział w akcji "Adwokaci na Woodstocku" w sierpniu 2017 r., podczas którego współtworzyła i prowadziła wykłady nt. uchodźctwa i prawa karnego.

W ramach szkolenia aplikantów adwokackich powadzi wykłady z zakresu etyki adwokackiej, a w ramach Komisji Edukacji Prawnej NRA przygotowała konferencję edukacyjną kierowaną do członków komisji edukacji prawnej wszystkich izb adwokackich w kraju.

Agnieszka Staszków-Bularz, adwokat izby opolskiej od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jest przewodniczącą Koła Obrońców Praw Zwierząt przy ORA w Opolu. Na mocy porozumienia z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Opolu i Fundacją "Azyl Nadziei" dla Zwierząt potrzebujących pomocy w Opolu, pani mecenas świadczy doraźną pomoc prawną pro bono tym podmiotom w celu uzyskania przez nie funduszy na działalność statutową, a także reprezentuje je w toku postępowań przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych o naruszenie praw zwierząt.

Pani Mecenas doradza też pro bono osobom niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Za swoją działalność została w 2015 roku uhonorowana statuetką dla kobiet niepełnosprawnych działających na rzecz środowiska lokalnego w kategorii życie zawodowe "Lady D im. Krystyny Bochenek".

Adw. Staszków-Bularz angażuje się także w prace samorządu adwokackiego, wspiera projekty edukacyjne, integracyjne i prowadzi stronę facebookową Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry