Adwokat ma informować o każdej próbie i naruszeniu tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła 24 listopada 2018 r. uchwałę w sprawie postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej wraz z rekomendacją modelowych działań w tym zakresie.

W uchwale zobowiązuje się członków Adwokatury do informowania właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Adwokata, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej uchwała zobowiązuje do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki środek prawny przysługuje.

Uchwała zobowiązuje też do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na którym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto udzielenia innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy.

W uchwale wskazuje się, że ORA będzie przekazywać Naczelnej Radzie Adwokackiej zbiorcze informacje na temat prób lub naruszenia tajemnicy adwokackiej.

Do uchwały dołączony został dokument z rekomendacją modelowych działań dla Rad Adwokackich w tym zakresie.

czytaj uchwałę

czytaj załącznik do uchwały

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry