Aktualizacja komunikatu dotyczącego zmian w ustawie COVID-19 - Tarcza 3

Publikujemy komunikat przygotowany przez adw. Bartosza Przeciechowskiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, nt. przyjętych przez Sejm zmian w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Uchwalona przez Sejm 14 maja tarcza 3.0 została już podpisana i opublikowana (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Ustawa weszła w życie 16 maja.

1. Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 46 pkt 20 - uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr, czyli przepisy według których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów materialnych oraz bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

2. Przepis przejściowy art. 68 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów - od wejścia w życie ustawy (dzień po dniu ogłoszenia). Między innymi z dniem wejścia w życie ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.

3. Art. 46 pkt 8 projektu precyzuje także katalog "spraw pilnych" z art. 14a ustawy COVID-19
Wniosek z tego - nadal pewne sprawy są traktowane jako pilne, natomiast odstępuje się od zawieszenia lub wstrzymania biegu terminów.

4. Wprowadza się jako zasadę videorozprawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich – chyba, że przeprowadzenie zwykłej rozprawy lub posiedzenia jawnego nie wywoła nadmiernego zagrożenia, przy czym:
a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w postępowaniu karnym (innych niż obecnie wg kpk)
b) przed WSA i NSA – videorozprawy; możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym przez WSA (bez prawa sprzeciwu strony)
c) posiedzenia jawne wg KPC w formie videorozprawy; przeprowadzenie posiedzenia niejawnego wg KPC możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła. Uwaga – pełnomocnicy profesjonalni nie będą pouczani o prawie złożenia sprzeciwu!!
d) w postępowaniach cywilnych członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

5. W postępowaniu cywilnym sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie.

6. Rozszerzenie stosowania art. 374 kpc - rozpoznawanie na posiedzeniu niejawnym także apelacji wniesionych przed 7.11.2019, brak pouczeń dla profesjonalnych pełnomocników w tym zakresie!!

7. NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to zgodę.

Warto odnotować także:
art. 46 pkt 40 – nowy art. 31zi1 i art. 31zi2 - urlopy płatne dla aplikantów i zwrot opłaty dla osób wycofujących się z egzaminu.
art. 46 pkt 41 - w art. 31zo nowy ust. 2a i 2b - dotyczyć będzie adwokatów niezatrudniających pracowników - zwolnienie z ZUS o ile w lutym 2020 dochód nie przekroczył 7000 zł.

Poniższe zmiany mają charakter trwały, niezależny od stanu epidemii, np.:
art. 1 - dodanie art. 387[1] kc,
art. 2 - dodanie art. 952[1] kpc,
art. 8 - dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,
art. 11 - zmiana USP, delegacja dla MS do określenia rozporządzeniem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowania sądowe.
art. 29 - zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
art. 31 - zmiany Prawa o Prokuraturze
art. 43 - zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm

Opracował adw. Bartosz Przeciechowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry