Apel do Prezydenta RP o zawetowanie "Lex TVN"

Apel do Prezydenta RP, dr. Andrzeja Dudy, o zawetowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN) wystosował Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati.

Prezes NRA wskazuje, że przebieg prac legislacyjnych, jak też materia tej nowelizacji stanowi przykład odejścia od reguł stanowienia prawa, które winny być respektowane w demokratycznym państwie. Sposób przyjęcia ustawy, który nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP, stanowi wyraz braku poszanowania dla przepisów ujętych w art. 2 Konstytucji RP, które zawierają m.in. zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Jej istotą jest lojalność państwa wobec jednostki czy wszelkich podmiotów, którym w Polsce przysługują prawa lub wolności. Zasada ta oznacza przede wszystkim potrzebę ochrony i respektowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku.

Przyjęta przez Sejm ustawa nosi także cechy arbitralności, gdy odnosi się w bezpośredni sposób do sfery wolności szczególnie chronionej przez Konstytucję RP, tj. wolności środków społecznego przekazu, o której mowa w art. 14 ustawy zasadniczej oraz wolności wyrażania swoich poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o czym stanowi art. 54 ust. 1 Konstytucji RP.

Uchwalona przez Sejm RP ustawa narusza także konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności gospodarczej, o której mowa w art. 22 Konstytucji RP. Zauważyć należy, że jej ograniczenie jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Przypomnieć należy, że mają tu zastosowanie klauzule z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ustawa, wprowadzając ograniczenia wolności działalności gospodarczej, które nie są konieczne w demokratycznym państwie, pozostaje w kolizji z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Prezes NRA zwraca nadto uwagę, że proces legislacyjny na etapie prac nad projektem ustawy rodzi poważne wątpliwości co do zgodności z art. 118 ust. 3 Konstytucji RP. Z przepisu tego wynika, że wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania. Wnioskodawcy wskazali w uzasadnieniu projektu, że „przyjęcie projektowanych rozwiązań nie spowoduje dodatkowych wydatków budżetowych”.

W tych okolicznościach Prezes NRA apeluje do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przewidzianej w przepisie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i zgłoszenie weta do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN).

Taka decyzja nie będzie przejawem ulegania jakiejkolwiek opcji politycznej lub czynnikom zewnętrznym, ale dowodem na to, że Prezydent RP ‒ zgodnie ze swoją rolą ‒ stoi na straży praw i wolności obywatelskich oraz ‒ przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych ‒ dba o właściwy poziom legislacji wymagany w demokratycznym państwie prawnym - czytamy w apelu.

 

(czytaj apel do Prezydenta RP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry