Apel Prezesa NRA do sędziów ws. wynagrodzeń za sprawy z urzędu


Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, zaapelował do stowarzyszeń sędziów o zwrócenie uwagi na terminowe i etapowe wypłaty wynagrodzeń dla pełnomocników za sprawy prowadzone z urzędu.

Pisma zostały skierowane do Beaty Morawiec, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz prof. UŚ dr hab. Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Prezes NRA podkreśla, że czas pandemii, trudny dla funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości, pogorszył także sytuację adwokatów, których źródłem dochodu są również sprawy prowadzone z urzędu. Apeluje więc do sędziów, by zwrócili uwagę na:

− terminowe wypłacanie prawomocnie zasądzonego wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez adwokatów z urzędu,

− rozważenie, w szczególności w sprawach złożonych podmiotowo i przedmiotowo, a tym samym trwających kilka lat w danej instancji, orzeczenia w przedmiocie wynagrodzenia obrońcy/pełnomocnika z urzędu w odrębnym postanowieniu, co pozwoliłoby adwokatowi uzyskać wynagrodzenie za daną instancję niezależnie od tego, czy merytoryczne orzeczenie kończące postępowanie w danej instancji stanie się przedmiotem zaskarżenia,

− rozpoznawanie wniosków o przyznanie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w przypadku cofnięcia lub zwolnienia przez Sąd adwokata z tego obowiązku bądź wobec śmierci strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu niezwłocznie, bez oczekiwania na prawomocne zakończenie sprawy.

Adw. Rosati wskazuje, że dotychczasowa praktyka, polegająca na wypłacaniu wynagrodzenia po prawomocnym zakończeniu sprawy sprawia, że adwokaci oczekują na wynagrodzenie za wykonaną już pracę niekiedy przez kilka lat. To stawia ich  w niekorzystnym położeniu, w porównaniu choćby do biegłych opiniujących w sprawie, tłumaczy przysięgłych czy ławników, którzy otrzymują wynagrodzenie po wydaniu opinii, sporządzeniu tłumaczenia lub po każdym posiedzeniu Sądu w przypadku ławników, niezależnie od dalszego biegu sprawy.

Prezes NRA argumentuje także, że obowiązujące regulacje prawne nie przeciwstawiają się temu, by wynagrodzenie za czynności adwokata podejmowane z urzędu były wypłacane etapowo.

W sprawie terminowego i etapowego wypłacania wynagrodzeń za sprawy prowadzone z urzędu Prezes NRA interweniował już także w Sądach Apelacyjnych w kraju, wysyłając pisma do Prezesów tych sądów 8 lutego br.  

(czytaj pismo do Prezesa IUSTITII)

 

(czytaj pismo do Prezes THEMIS)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry