Aplikancki weekend w Trójmieście


W dniach 10-12 października br. Gdańsk zdominowały wydarzenia związane z aplikacją adwokacką. Odbyła się Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Forum Aplikantów Adwokackich, podczas którego dyskutowano m.in. o mediacjach, wizerunku Adwokatury i  tajemnicy zawodowej. Kulminacją wydarzeń był finał konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke. Zwycięzcą został aplikant adwokacki izby warszawskiej – Pan Bartłomiej Walczak. Poniżej publikujemy szczegółową relację apl. adw. Alberta Kolora.

 

Sprawozdanie z  Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Forum Aplikantów Adwokackich

oraz finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke

Dnia 10 października 2019 roku do Trójmiasta przybyli reprezentanci izb adwokackich z całego kraju. Ich celem był udział w Forum Aplikantów Adwokackich oraz finale Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke.

Wydarzenia trwały do 12 października 2019 r., a uwadze nie może ujść wysoka frekwencja uczestników.

W planie wydarzeń z dnia 11 października 2019 roku znalazły się takie pozycje jak:

  1. Otwarte posiedzenie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Kierowników Szkolenia
  2. Panel poświęcony mediacjom
  3. Panel poświęcony wizerunkowi Adwokatury
  4. Panel dotyczący tajemnicy adwokackiej

Podczas otwartego posiedzenia Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Kierowników Szkolenia omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem aplikacji adwokackiej, ramowym programem szkolenia oraz regulaminem odbywania aplikacji adwokackiej. Konferencję prowadził adwokat Marcin Derlacz - p. o. przewodniczącego Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, który następnie otworzył Forum Aplikantów Adwokackich.

Podczas Forum wystąpił adw. Andrzej Zwara - prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który przedstawił bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Badawczego Adwokatury. Wskazał że Ośrodek koordynuje publikację serii książek dotyczących filozofii prawa, pisanych w przystępny i pozbawiony naukowego żargonu sposób.

Moderatorem pierwszego panelu dotyczącego mediacji była adwokat dr Agnieszka Zemke–Górecka, prezes Centrum Mediacji przy NRA. Panel został przedstawiony w formie inscenizacji postępowania mediacyjnego w którym uczestniczyli:

apl. adw. Agnieszka Daniszewska

apl. adw. Joanna Jaremczykowska

apl. adw. Paweł Zaniewski

apl. adw. Grzegorz Żołnowski

apl. adw. Agnieszka Gajewicz

apl. adw. Marta Romanowska

apl. adw. Estera Derda

Inscenizacja pokazała zasady postępowania mediacyjnego, rolę adwokata oraz sposób w jaki konstruuję się ugodę mediacyjną. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż oprócz walorów edukacyjnych przedstawienie miało również elementy humorystyczne. Organizatorzy podkreślali, iż postępowanie mediacyjne jest dobrowolne i nie generuje tylu kosztów co proces sądowy. Kolejnym atutem jest możliwość uregulowania w ugodzie większej liczby spraw aniżeli w orzeczeniu sądowym.

Moderatorem drugiego panelu poświęconego wizerunkowi adwokatury był adwokat Przemysław Rosati, członek NRA.

Uczestnikami panelu byli:

apl. adw. Paulina Mazur

apl. adw. Patrycja Śmiejkowska

apl. adw. Łukasz Baran

Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie jaki jest wzorzec adwokata, tworząc model cech na wzór człowieka witruwiańskiego autorstwa Leonarda da Vinci. Następnie wskazali na potrzebę dostosowywania się do zmieniającego się świata, prezentując film zawierający sondę uliczną dotyczącą zawodu adwokata i jego odbioru w społeczeństwie. Następnie wspólnie omówiono wyniki sondy ulicznej, dokonując ich porównania z wynikami przeprowadzonej wśród członków palestry ankiety. Wskazać należy, iż panelowi towarzyszyła burzliwa dyskusja dotycząca odbioru zawodu adwokata kiedyś, obecnie oraz w przyszłości. 

Moderatorem trzeciego panelu poświęconego tajemnicy adwokackiej był adwokat Bartosz Grohman, członek NRA. 

Uczestnikami panelu byli:

apl. adw. Maciej Tokarski

apl. adw. Kamil Suszniak

apl. adw. Paweł Rózalski

apl adw. Małgorzata Chrostowska

Uczestnicy przedstawili zagadnienia związane między innymi z tajemnicą zawodową w zestawieniu z tajemnicą obrończą, tajemnicą zawodową na gruncie k.p.k i k.p.c. oraz w postępowaniu dyscyplinarnym. Następnie zostały omówione kazusy, tworzone na podstawie stanów faktycznych. Prelegenci podkreślili istotną rolą samorządu adwokackiego, w przypadku podejrzenia naruszenia tajemnicy adwokackiej, wskazując zasadę, iż członek samorządu może być obecny przy czynnościach organu w tym między innymi przy przesłuchaniu adwokata w charakterze świadka. Rola samorządu nie ogranicza się do bierności w działaniu, ale polega na kontakcie z adwokatem w celu zapewnienia mu wsparcia materialnego i psychicznego.

Natomiast w dniu 12 października 2019 roku, w ramach Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke, byliśmy świadkami zmagań najlepszych mówców wśród aplikantów adwokackich.

Konkurs Krasomówczy został zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Wydarzenie miało miejsce w Dworze Artusa na gdańskiej starówce.    

Nad przebiegiem konkursu oraz jego organizacją czuwał adw. Marcin Derlacz, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

W tegorocznym konkursie swoje mowy końcowe zaprezentowało dwunastu aplikantów adwokackich z całej Polski. Tematem wystąpień były rozlosowane kazusy, przekazane uczestnikom z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W drodze losowania ustalono również kolejność w jakiej aplikanci prezentowali swoje umiejętności, a także poszczególne role procesowe, które uczestnicy poznali zaledwie trzy dni przed dniem konkursu. Przewidziany czas wystąpienia dla każdego aplikanta wynosił dwadzieścia minut, ponadto każdemu uczestnikowi przysługiwało prawo do jednorazowej repliki.

Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie:

Przewodniczący:

Adwokat Jerzy Glanc, wiceprezes NRA

Członkowie:

Mirosław Baka, aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże

Adwokat Joanna Kaczorowska, wicedziekan ORA w Płocku

Adwokat Marek Mikołajczyk, członek NRA

Adwokat Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku

Adwokat Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach

Podczas konkursu zaprezentowano 3 kazusy karne oraz 3 kazusy z zakresu prawa cywilnego. Uczestnicy występowali w parach, w następującej kolejności:

Para nr 1, kazus karny nr 1

w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego: apl. adw. Aleksandra Rusiecka – ORA Kielce;

w roli obrońcy oskarżonego: apl. adw. Marcin Bonew – ORA Koszalin;

Para nr 2, kazus cywilny nr 1

w roli pełnomocnika powoda: apl. adw. Piotr Jopek – ORA Kraków;

w roli pełnomocnika pozwanego: apl. adw. Bartłomiej Walczak – ORA Warszawa;

Para nr 3, kazus karny nr 2

w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego: apl. adw. Kacper Czerniec – ORA Wrocław;

w roli obrońcy oskarżonego: apl. adw. Andrzej Girdwoyń – ORA Warszawa

Para nr 4, kazus cywilny nr 2

w roli pełnomocnika powoda: apl. adw. Błażej Tachasiuk – ORA Gdańsk;

w roli pełnomocnika pozwanego: apl. adw. Joanna Kurzynoga – ORA Łódź;

Para nr 5, kazus karny nr 3

w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego: apl. adw. Piotr Dobrowolski – ORA Wrocław;

w roli obrońcy oskarżonego: apl. adw. Anna Wochowska – ORA Płock;

Para nr 6, kazus cywilny nr 3

w roli pełnomocnika powoda: apl. adw. Bartosz Jaroni – ORA Zielona Góra;

w roli pełnomocnika pozwanego: apl. adw. Dorota Dudek – ORA Lublin.

Tegorocznym zwycięzcą Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke został apl. adw. Bartłomiej Walczak z Izby Adwokackiej w Warszawie. Drugie miejsce zajął apl. adw. Andrzej Girdwoyń również przedstawiciel Izby Adwokackiej w Warszawie, natomiast trzecie miejsce zdobyła apl. adw. Dorota Dudek – przedstawicielka Izby Adwokackiej w Lublinie.

Podczas Konkursu przyznawane jest szczególne wyróżnienie w postaci Nagrody Publiczności. W tym roku zgromadzona widownia w drodze głosowania, nagrodę tę przyznała apl. adw. Dorocie Dudek.

Gościem honorowym konkursu była Pani Bożena Mikke, która dziękując za zaproszenie, życzyła aplikantom adwokackim powołania do wykonywania zawodu i wiary w ludzkie dobro. Pani Bożena Mikke wyróżniła apl. adw. Marcina Bonew za jego wystąpienie, które, jak wskazała, szczególnie ją ujęło.

Nagrodę specjalną przygotowała również adw. Ewa Krasowska - rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, wyróżniając apl. adw. Dorotę Dudek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz upominki od organizatorów, a dla zwycięzców przewidziano dodatkowo nagrody pieniężne. Jak wskazało Jury, uczestnicy tegorocznego konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów!

 Aplikant Adwokacki

 Albert Kolor

Pomorska Izba Adwokacka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski