Debata Porozumienia środowisk prawniczych wokół reformy procedury cywilnej


Obrady plenarne Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, które odbyły się 13 lutego, koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Obrady, które odbyły się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, otworzył, a następnie im przewodniczył adwokat Przemysław Rosati, sekretarz Porozumienia i członek NRA.

W posiedzeniu udział wziął sędzia Paweł Mroczkowski – naczelnik Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedmiotem obrad była dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (reforma procedury cywilnej). Omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją, a postulaty Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił adwokat Przemysław Rosati. Najważniejsze z nich to:

  1. Obowiązkowe zastępstwo stron przez profesjonalnych pełnomocników procesowych – w nowoprojektowanej procedurze gospodarczej oraz w postępowaniu przed sądami apelacyjnymi.
  2. Eliminacja z kręgu podmiotów mogących być pełnomocnikiem procesowym osób sprawujących zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osób pozostających w stałym stosunku zlecenia, współuczestników sporu oraz pracowników osób prawnych.
  3. Wydłużenie terminu na sporządzenie apelacji.
  4. Zwolnienie adwokatów i radców prawnych z obowiązku przedstawiania zaświadczeń od lekarza sądowego w przypadku usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby.

Trzy ostatnie postulaty spotkały się ze wstępną akceptacją przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości i zostaną przekazane kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości do dalszych prac nad projektem reformy procedury cywilnej.

W toku dyskusji Andrzej Sobótka, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, zwrócił uwagę, że w projekcie brakuje poszerzenia kompetencji asystentów sędziów. Sędzia Paweł Mroczkowski powiedział, że postulat ten zostanie rozważony na etapie dalszych prac.

Adw. Przemysław Rosati z kolei zwrócił uwagę przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości na konieczności wprowadzenia w procedurze cywilnej możliwości dostępu do całości akt w formie elektronicznej. Propozycja ta spotkała się z uznaniem, ale jak poinformował sędzia Mroczkowski, jej realizacja jest zależna od pozyskania środków finansowych.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj relację w dokumencie pdf)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry