Decyzje finansowe NRA związane ze stanem zagrożenia epidemicznego

Prezydium NRA 17 marca br. odbyło wideokonferencję, podczas której przyjęto m.in. uchwałę dot. kwestii finansowych, związanych z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Prezydium podjęło decyzję o odroczeniu do dnia 31 maja 2020 roku obowiązku terminowego wpłacenia przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej kwot należnych za miesiąc marzec 2020 roku z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej. Uchwała ma zastosowanie do tych Izb Adwokackich, które podjęły bądź podejmą uchwały odraczające termin płatności składek samorządowych wobec swoich członków.

Decyzje co do dalszych okresów podejmowane będą na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.

Ostateczne decyzje w przedmiocie udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA w roku 2020 podjęte zostaną na najbliższym możliwym posiedzeniu plenarnym NRA, przy uchwalaniu preliminarza budżetowego na 2020 rok, z uwzględnieniem faktycznych działań pomocowych zaoferowanych adwokatom przez Izby i rzeczywistej sytuacji finansowej Izb w chwili podejmowania decyzji.

W uchwale Prezydium NRA zobowiązało skarbnika NRA – adw. Henryka Stablę - do opracowania nowelizacji preliminarza budżetowego Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2020, w której uwzględnione zostaną skutki finansowe związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i podjętymi przez Izby działaniami pomocowymi. (Przyjęcie budżetu na rok 2020 miało być przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego NRA, którego termin pierwotnie wyznaczono na 21 marca br.)

Ponadto Prezydium zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia członków Izb od obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby bądź odroczenie płatności tych składek, mając na uwadze z jednej strony konieczność udzielenia pomocy adwokatom i aplikantom, ale również potrzebę zachowania dyscypliny i równowagi budżetowej koniecznej dla realizacji zadań Izby. Zwolnienia nie muszą przybrać rozwiązań generalnych, ale mogą być to decyzje indywidualne, podejmowane na wniosek, przy uwzględnieniu rzeczywistego wpływu zaistniałej sytuacji na możliwość realizacji obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby.

Prezydium zobowiązało też organy adwokatury i organy izb adwokackich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują w związku z powstałym stanem zagrożenia, w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne szczególne okoliczności. Na szczególną opiekę zasługują osoby dotknięte skutkami wirusa SARS-CoV-2 (chore, hospitalizowane, odbywające kwarantannę), które nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych. W tym celu Prezydium zobowiązało dziekanów rad do utworzenia i udostępnienia wśród członków Izb Adwokackich kanałów komunikacji w zakresie zgłaszania potrzeby uzyskania oraz chęci niesienia pomocy środowiskowej. Z kolei na adres sekretarz@nra.pl adwokaci mogą zgłaszać wszelkie przypadki, w których udzielenie pomocy wymagać będzie działań ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Do koordynacji działań pomocowych Prezydium NRA wyznaczyło sekretarza NRA – adw. Rafała Dębowskiego.

Ponadto Prezydium NRA zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Adwokatury, w tym przede wszystkim komisje i jednostki organizacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej, do dokonania weryfikacji planów działań na 2020 roku tak, aby dostosować je do skutków stanu zagrożenia i koncentracji działalności na sprawach najistotniejszych dla realizacji zadań Adwokatury. Termin przesłania zweryfikowanych planów działania i projektów budżetów to 31 marca br.

Czytaj uchwałę

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry