Dr Hanna Machińska kandydatką Prezydium NRA do Złotej Temidy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza kandydaturę dr Hanny Machińskiej do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy” – II edycja. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie 28 kwietnia 2022 r.

Konkurs o nagrodę "Złotej Temidy" to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uzasadnieniu kandydatury dr. Hanny Machińskiej podkreśla, że jest ona prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.

Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jako zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Zespołu ds. Wykonywania Kar, Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach powyższych obowiązków osobiście wizytuje zakłady karne, areszty śledcze, szpitale psychiatryczne, upominając się o prawa osób pozbawionych wolności.

Dr Hanna Machińska od początku kryzysu praworządności w Polsce wielokrotnie zabierała głos w tej sprawie wskazując na konieczność zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W minionym i bieżącym roku była stale obecna na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem humanitarnym dotyczącym migrantów i uchodźców przekraczających tę granicę. Upominała się o ich prawa, krytycznie reagowała na wszelkie przejawy nadużywania władzy, w tym na wprowadzanie sprzecznych z Konstytucją regulacji dotyczących strefy nadgranicznej, w tym wprowadzających ograniczenia wolności poruszania się, prowadzenia działalności gospodarczej, itd.

Aktywnie upominała się o prawa mieszkańców strefy nadgraniczej, której prawa i wolności obywatelskie zostały bezprawnie ograniczone, a także o prawa aktywistek i aktywistów udzielających pomocy faktycznej i prawnej migrantkom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Wizytowała także regularnie Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców zwracając uwagę panujące tam nieludzkie warunki urągające ludzkiej godności, a także naruszenia procedury dotyczącej umieszczania cudzoziemców w tym ośrodkach. Od chwili napaści Rosji na Ukrainę jest zaangażowana we wsparcie uchodźców i uchodźczyń wojennych.

Dr Hanna Machińska swoją postawą, popartą ogromnym doświadczeniem i wieloletnim dorobkiem w dziedzinie praw człowieka, jest osobą godną najwyższych zaszczytów. Jest obecna wszędzie tam, gdzie prawa i wolności obywatelskie są naruszane, skupia swoją uwagę na wielu grupach, w tym systemowo wykluczanych, jak migranci na granicy polsko-białoruskiej, a także mieszkańcy tamtych terenów. Przeciwstawia się wszelkim przejawom nieludzkiego traktowania, tortur, dyskryminacji.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

To już druga edycja konkursu o nagrodę "Złotej Temidy". W roku ubiegłym wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach.

Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.   

Finał II edycji konkursu odbędzie się 9 czerwca 2022 roku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry