Dyrektor ILPiP na posiedzeniu Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości

Adw. Dorota Kulińska, Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział w dyskusji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, którego przedmiotem były kwestie związane z zastępczymi doręczeniami komorniczymi w postępowaniu cywilnym. Dyrektor ILPiP uczestniczyła w posiedzeniu na zaproszenie przewodniczącej Zespołu, poseł Kamili Gasiuk- Pichowicz.

Posiedzenie odbyło się 28 września br., a zabierając głos w imieniu NRA adw. Dorota Kulińska przedstawiła ocenę użyteczności doręczeń komorniczych, jako rozwiązania mającego na celu usprawnienie postępowania i gwarancję doręczenia stronie pozwanej pierwszego pisma procesowego w sprawie. Doświadczenie profesjonalnych pełnomocników - jak zaznaczyła Pani Mecenas - nie pozwala w całości pozytywnie ocenić tego rozwiązania. Jest to bowiem kolejny element powodujących przedłużenie postępowania, podwyższenie jego kosztów i dający minimalną efektywność, gdyż jego formalizm powoduje, że nie gwarantuje ono rzeczywistego doręczenia pisma, tylko podjęcie trwającej ustawowo 14 dni próby doręczenie pod konkretnie wskazany przez powoda adres, co nie jest równoznaczne z jednoczesnym ustalaniem rzeczywistego miejsca pobytu powoda.

Adw. Dorota Kulińska zwróciła uwagę na wprowadzone razem z instytucją zastępczego doręczenia komorniczego rozwiązanie, które w konsekwencji niedoręczenia pierwszej korespondencji sądowej w sprawie, skutkuje zawieszeniem postępowania, a po trzech miesiącach jego umorzeniem.

Narusza to możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń, powoduje konieczność ponownego wnoszenia spraw, ponownego opłacania kosztów i uczestniczenia we wszystkich realizowanych po raz kolejny czynnościach. Może też przesądzić o przedawnieniu roszczenia bez możliwości uzyskania roztrzygnięcia sądowego. Dyrektor ILPiP wskazała też na specyficzną, nadaną profesjonalnym pełnomocnikom przez ustawodawcę  rolę „doręczyciela”, który otrzymuje zalakowane przesyłki z zadaniem doręczenia ich komornikowi, co wydaje się być pewnym wypaczeniem roli i zadań pełnomocnika w postępowaniu sądowym.

W trakcie debaty ocenie podlegała też procedowana już obecnie propozycja zmiany tych przepisów, którą pozytywnie można byłoby ocenić odnośnie proponowanych przesłanek uznania przesyłki za doręczoną przez komornika. Krytycznej zaś ocenie winna podlegać próba uregulowania doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

W jego ramach zamiast wprowadzenia jednolitej procedury doręczeń dla wszystkich przedsiębiorców, przewidziano procedurę doręczenia takiemu przedsiębiorcy przesyłki sądowej w dwóch procedurach: na adres ujawniony w CEIDG, a w razie nieskuteczności dopiero na adres zamieszkania, co przedłużałoby procedurę doręczeń komorniczych dla tych przedsiębiorców dwukrotnie, w stosunku do procedury przewidzianej dla osób fizycznych.

Przedstawiane na posiedzeniu uwagi będą podstawą zgłoszenia przez Zespół uwag do procedowanych obecnie zmian.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry